TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Čerpacie stanice Slovnaft ťažia z výhod EDI

Sieť 253 čerpacích staníc SLOVNAFT, a.s, člen skupiny MOL, pracuje denne na svojich prevádzkach so stovkami položiek. Pre uľahčenie procesov elektronickej výmeny dokumentov preto používa riešenia od špecialistu EDITEL. Čerpacie stanice Slovnaft tak ťažia z elektronickej výmeny dát, ktorá prispieva k zvýšeniu efektivity dodávateľsko-odberateľského procesu.

História spolupráce so Slovnaftom sa datuje od roku 2015, kedy sieť čerpacích staníc Lukoil v Čechách prevzala skupina MOL. Lukoil ukončil svoje aktivity v strednej Európe, pričom českú sieť odkúpila spoločnosť MOL Česká republika, s.r.o. a prevádzky veľmi úspešne transformovala na MOL CZ. Keďže už existovali niektoré nástroje podporujúce elektronickú výmenu doku­mentov, MOL CZ a sesterská spoločnosť SLOVNAFT, a.s., sa rozhodli pre ich ponechanie a rozšírenie o ďalšie moduly. Dnes je napríklad technická časť EDI (tzv. backend) siete MOL CZ spravovaná v slovenskom Slovnafte a v Čechách operujú EDI koordinátori

Implementácia EDI v Slovnafte prebiehala tzv. na zelenej lúke. Čiže nebola potrebná migrá­cia z jedného systému na druhý ako v Čechách. Spočiatku EDI systém slúžil iba na správu faktúr. EDITEL poskytol klien­tovi softvérový mechanizmus pre formálne vyhodnotenie faktúr a kontrolu elektronického podpisu (validá­ciu). Ide o základné matematické pre­počty, napríklad či sa celková hodnota faktúry rovná sume položiek a podob­ne. Predchádza sa tak chybám ešte pred vstupom faktúr do centrálneho informačného systému SAP, uvádza Štefan Sádovský, výkonný riaditeľ spoločnosti EDITEL SK s.r.o.

Ďalším krokom projektu spolupráce so Slovnaftom a MOL CZ bola imple­mentácia modulu, ktorý umožňuje po­sielať objednávky partnerom elektro­nicky. Momentálne je už v plnej prevádzke. Pre predstavu- čerpacie stanice Slovnaft si počas bežného kalendárneho mesiaca vymenia s partnermi približne 11.000 faktúr a asi 6.700 objednávok.

Slovnaft vyhodnotil moduly EDI ako prínosné a spolu so špecialistami z EDITELu hľadal ďalšie možnosti ze­fektívnenia procesov. Výrazné benefi­ty identifikoval v oblasti dodacích lis­tov tovaru (tzv. avízo o dodaní). Bežne v praxi môže mať dodací list až okolo 300 položiek, pričom personál čerpa­cej stanice ich doposiaľ kontroloval ručne a zadával do informačného sys­tému. V čase najväčšej špičky sa prí­jem tovaru presúval až do časov po odchode vozidla dodávateľa. Dodáva­teľ teda nemal informáciu, či príjem prebehol v poriadku alebo sa vyskytli nezrovnalosti medzi fyzickým stavom a položkami v dodacom liste.

Cieľom projektu bola teda implementácia mo­dulu spracovania dodacích listov a ge­nerovanie elektronických príjemiek pre dodávateľa. V plnej prevádzke systému dodávateľ nebude musieť ča­kať, kým mu vodiči privezú dodacie lis­ty, softvérovo si bude vedieť porovnať príjemku so svojim dodacím listom a vystaviť faktúru. Predíde sa tak vzniku napr. rôznych dobropisov. Vďaka EDI archívu od spoločnosti EDITEL bude môcť Slovnaft celý obchodný prípad, teda objednávku, dodací list, súvisiacu faktúru a dobropis, či ďalšie nadväzné dokumenty sledovať v jed­nom prehľadnom softvérovom riešení.

Jedným z našich pilotných EDI part­nerov je náš výhradný logistický part­ner a dodávateľ zároveň – PF Distribu­tion a.s., zásobujúci celú sieť čerpacích staníc Slovnaft veľkou časťou produk­tov z našej ponuky pre zákazníkov. Na tomto exemplárnom príklade sme si overili pripravenosť celého projektu. Vďaka profesionálne odvedenej práci zo strany EDITELu som pres­vedčený, že sa nám podarí v krátkom čase dosiahnuť očakávané ciele.

Ing. Roman Rybanský, Head of Enterprise Appli­cation Management, Information Technology, SLOVNAFT, a.s.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.