TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Slovník pojmov EDI

Tu nájdete vysvetlenie najdôležitejších odborných termínov z oblasti elektronickej výmeny dát (EDI).

A

ALIAS
→ Schránka
AS2
AS2 (Applicability Statement 2) je prenosový protokol pre elektronickú výmenu údajov medzi obchodnými partnermi založený na protokole HTTP so štandardizovaným obsahom S / MIME.
ASN
ASN (Advanced Shipping Notice) je upozornenie na čakajúce dodávky. ASN zvyčajne poskytuje informácie o čase odoslania a parametroch zásielky, takže sa zákazník môže pripraviť na prijatie dodávky. Je to nevyhnutná súčasť just-in-time procesov. Implementuje sa zvyčajne prostredníctvom štandardizovaných správ ako napr. EDIFACT DESADV, VDA 4987 alebo X12 856.
AUDITNÝ SÚBOR RELÁCIE
Auditné súbory relácie obsahujú históriu všetkých odoslaných a prijatých správ. Sú k dispozícii užívateľom eXite pre každú reláciu eXite®. Predstavujú dôkaz o tom, že dáta boli prenesené. Užívateľom naviac umožňujú skontrolovať, či boli všetky uskutočnené transakcie presné a úplné.

B

BRÁNA
Brány sa používajú pre výmenu elektronických dát tretích strán pripojených k eXite.

C

CAD/CAM
CAD (Computer Aided Design) a CAM (Computer Aided Manufacturing) sa používajú na vysoko presný dizajn, modelovanie a tvorbu produktov. CAD a CAM súbory je možné vymieňať aj elektronicky a automatizovane prostredníctvom EDI.
CALDEL
CALDEL (Call Delivery) je EDI správa definovaná podľa ODETTE a založená na štandarde EDIFACT DELJIT (Delivery Just in Time). Obsahuje inštrukcie ku krátkodobým dodávkam pre Just-in-time montážnu linku.
CCF
eXitePRO - CCF je EDI centrum služieb poskytované spoločnosťou EDITEL. Bolo špeciálne vyvinuté pre automobilový priemysel. Centrum ponúka spojenie s najdôležitejšími EDI VAN sieťami a podporuje všetky súčasné štandardy EDI ako sú EDIFACT, ODETTE, VDA alebo X12 a tiež formáty správ používané systémami ERP a WMS, ako napr. XML, IDoc, TXT alebo CSV.

D

DELFOR
DELFOR (Delivery forecast and instruction) je EDIFACT správa používaná v rámci objednávacieho procesu v automobilovom sektore. Je odosielaná OEM (Original Equipment Manufacturer) dodávateľovi s informáciami o plánovaní, ako aj požiadavkami týkajúcimi sa termínov dodania, množstva, balenia a ďalších.
DELJIT
DELJIT (Delivery Just In time) je EDIFACT správa, ktorá sa používa na informovanie dodávateľa o presnej sekvencii dodávok a požiadavkách na Just In Time rozvrh. Je tiež určená na doplnenie správy DELFOR – plán dodávok. Použitie tejto správy uľahčí prax Just In Time (JIT) dodávok tým, že poskytuje zákazníkovi možnosť zadať presné požiadavky v 24 hodinovom režime príp. častejšie.
DESADV
DESADV (Despatch Advice) je EDIFACT správa pokrývajúca proces ASN odoslaných od dodávateľa k zákazníkovi o fyzicky dodávaných materiáloch a dieloch. Zvyčajne je doručená pred tým, ako je tovar fyzicky dodaný do skladu alebo na montážnu linku, aby zákazník mohol lepšie plánovať kapacity na vykládku a výrobu.
DISTRIBUČNÝ ZOZNAM
Distribučné zoznamy obsahujú rôzne adresy príjemcov. Ak je EDI správa poslaná na tento distribučný zoznam, dostanú ju všetci príjemcovia uvedení v zozname.

E

EANCOM

EANCOM® (European Article Number Communication) je podmnožina medzinárodne štandardizovanej normy pre správy UN/EDIFACT. EANCOM® je založená na systéme číslovania GS1 pre fyzickú identifikáciu produktov, adries (spoločností) a logistických jednotiek (GTIN [Global Trade Item Number], GLN [Global Location Number] a SSCC [Serial Shipping Container Code]). Ide o najrozšírenejší a medzinárodne unikátny štandardný formát pre elektronickú výmenu obchodných dokumentov (EDI=Electronic Data Interchange).

Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.gs1.sk.

ECODEX
eBusiness platforma ECODEX je predchodcom dnes používanej eXite Business Integration Network spoločnosti EDITEL.
EDIFACT
UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je globálny medziodborový EDI štandard správ pre elektronickú výmenu dát vyvinutý Organizáciou Spojených Národov na konci 80. rokov. UN/EDIFACT je používaná najmä v sektore FMCG, ale aj v automobilovom priemysle a zahŕňa viac ako 200 rôznych typov správ. Používajú ho stovky tisíc spoločností na celom svete.
ENGDAT
ENGDAT (Engineering Data Message) je EDI norma používaná pre elektronickú výmenu CAD súborov (Computer-Aided Design).
ERP
ERP (Enterprise Resource Planning) systém pre integráciu interných obchodných procesov a zdrojov. Umožňuje lepšie pochopiť zákazníkov, zefektívňuje výrobu a dodávky kvalitných výrobkov včas a v rámci rozpočtu.
eXite
eXite Business Integration Network je vysoko dostupná eBusiness platforma, ktorá užívateľom umožňuje automaticky spracovávať všetky procesy súvisiace s dodávateľským reťazcom (vrátane elektronických objednávok, dodacích listov, faktúr, príjemiek tovaru, spracovávania vráteného tovaru, obchodných správ, správ o stave skladových zásob, logistických informácií, bankových prevodov, oznámení o platbách, bankových príkazov, kmeňových dát). Túto centralizovanú platformu pre výmenu elektronických obchodných dokumentov používa viac ako 20 000 spoločností v strednej a východnej Európe. Každý rok je prostredníctvom eXite® spracovaných viac ako 400 miliónov transakcií.

F

FTP
FTP (File Transfer Protocol) je klient – server protokol, ktorý sa spolieha na dva komunikačné kanály medzi klientom a serverom. Je to starý protokol, ktorý by sa nemal používať na kritické aplikácie. FTP/S je bezpečnostné rozšírenie tohto protokolu prinášajúce bezpečnostnú vrstvu SSL/TLS.
FYZICKÁ SCHRÁNKA
→ Schránka

G

GLN

GLN (Global Location Numbers) slúži k identifikácii adries (fyzicky alebo z právneho hľadiska), ktoré musia byť v rámci dodávateľského reťazca jasne definované. Tieto trinásťmiestne identifikačné čísla obsahujú základné číslo GS1, za ktorým nasleduje číslo špecifické pre príslušnú lokalitu a kontrolná číslica. Prostredníctvom GLN je možné jasne identifikovať fyzické umiestnenie a právne subjekty, čo je predpoklad pre elektronické obchodovanie medzi obchodnými partnermi (napr. Electronic Data Interchange (=EDI), elektronická výmena kmeňových dát).

Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.gs1.sk.

GS1

GS1 je celosvetová štandardizačná organizácia, ktorá vyvíja a spravuje logistické štandardy (čísla položiek, čísla jednotiek, čísla lokalít, označenie paliet, RFID, správy EDI atď.).

Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.gs1.sk.

H

HTTP
HTTP/HTTPS (protokol Hyper Text Transfer / Secure) je protokol na princípe požiadavka-odpoveď pre webovú komunikáciu podporujúcu aj zabezpečenie SSL/TLS. Je základom pre komunikačné protokoly B2B, ako napríklad AS2 alebo WS-SOAP.

I

ID VÝMENY DÁT eXite
ID výmeny dát eXite® je unikátne šesťmiestne číslo priradené eXite® a používané pre identifikáciu → výmen.
ID ZNAČKY eXite
ID značky eXite slúži k porovnávaniu a získavaniu → relácií a → udalostí v relácii eXite.
INHOUSE SÚBOR
Inhouse súbory sú interné dátové formáty, ktoré nezodpovedajú žiadnemu formátu EDI a je možné ich importovať alebo exportovať z interného systému ERP (napríklad csv a txt).
INVOIC
INVOIC (faktúra) je EDIFACT správa používaná na výmenu informácií o fakturácii od dodávateľa k zákazníkovi.

J

JIS
JIS (Just In Sequence) je zásobovacia stratégia, ktorá nadväzuje na procesy JIT (Just In Time). Komponenty a diely prichádzajú na výrobnú linku presne zoradené práve vtedy, keď je potrebné ich zostaviť. JIS procesy výrazne zvyšujú efektivitu a produktivitu vo výrobných procesoch. Vyžadujú presnú výmenu informácií o doručení a plánovaní, ktoré sa zvyčajne prenášajú prostredníctvom EDI.
JIT
JIT (Just In Time) je zásobovacia stratégia vyvinutá v japonskej automobilke Toyota v 70. rokoch. V montážnych linkách organizovaných procesmi JIT sú diely dodávané práve vtedy keď ich výrobný proces vyžaduje, čím sa eliminuje potreba zásob a skladovania.

L

LOG
Log je protokol všetkých činností v systéme eXite®, ktorý je možné zobrazovať prostredníctvom webového rozhrania.
LOGICKÁ SCHRÁNKA
→ Schránka

M

MDN
Message Disposition Notifications (MDN) sú potvrdenia elektronicky podpísané príjemcom, ktoré slúžia ako dôkaz pre odosielateľa, že EDI správa bola prijatá.

N

NICKNAME (PREZÝVKA)
→ Schránka

O

OBÁLKA
Každú EDI správu je možné identifikovať podľa jej obálky, ktorá zvyčajne obsahuje informáciu o adrese. Obálky môžu byť buď vo formáte EDIFACT, alebo XML.
ODCHÁDZAJÚCE DÁTA
Odchádzajúce dáta predstavujú dátovú sadu prenášanú do systému eXite®. Odchádzajúce dáta sa môžu skladať z akéhokoľvek počtu → výmen dát.
ODETTE
Odette (the Organization for data exchange by teletransmission in Europe) je celoeurópska platforma spolupráce a služieb pre celú automobilovú sieť. Cieľom siete je spojiť odborníkov v oblasti dodávateľského reťazca a technológií s cieľom vytvoriť štandardy, rozvíjať osvedčené postupy a poskytovať služby, ktoré podporujú automobilový priemysel v jeho činnostiach. ODETTE vytvorila niekoľko štandardizovaných EDI správ pre automobilový priemysel, ktoré sú v tomto sektore široko používané.
ODOSIELATEĽ
Odosielateľ je ten, kto posiela EDI správy.
OEM
OEM (Original Equipment Manufacturer) je výrobca kompletného finálneho produktu tj. v prípade automobilového priemyslu sú to automobilky ako napr. Škoda, VW, BMW, Mercedes-Benz, TPCA, KIA, Jaguar Land Rover (JLR).
OFTP
OFTP (Odette File Transfer Protocol) je protokol vytvorený v roku 1986, ktorý sa používa na EDI komunikáciu hlavne v automobilovom a výrobnom priemysle.
OFTP2
OFTP2 (Odette File Transfer Protocol 2) bol napísaný v roku 2007, ako špecifikácia pre bezpečný prenos obchodných dokumentov cez Internet, ISDN a X.25 siete s pridanými bezpečnostnými možnosťami. OFTP 2 je možné využívať ako pre priame spojenie medzi partnermi tak aj nepriamo cez VAN (Value Added Network).
ORDERS
ORDERS (Purchase Order) je EDIFACT správa  na výmenu informácií o objednávke medzi dvoma obchodnými partnermi.

P

PARTNER
Partneri sú všetci príjemcovia a odosielatelia EDI správ.
POP3
POP3 (Post Office Protocol 3) je najnovšia verzia štandardného protokolu na príjem e-mailov.
POTVRDENIE
Potvrdenie o odosielaní správ. V rámci služieb eXite Online Services majú užívatelia eXite® možnosť zvoliť si, či chcú prijímať správy s potvrdením o doručených alebo preposlaných správach prostredníctvom e-mailu, EDIFACT alebo XML.
PRICHÁDZAJÚCI PRENÁŠANÝ SÚBOR
Sada dát prenášaná k príjemcovi prostredníctvom služby eXite.
PROTOKOL P2P
Protokol p2p (peer to peer) eXite zabezpečuje bezproblémové komunikačné procesy so sieťou eXite Business Integration Network. Podporuje všetky funkcie eXite® a zabezpečuje maximálnu bezpečnosť a kvalitu počas prenosu dát.
PRÍJEMCA
Cieľová schránka alebo cieľová brána (interná nebo externá) je stanovená určením príjemcu v EDI správe.

R

RECADV
RECADV (Recieving Advice) je EDIFACT správa pre zaslanie potvrdenie o doručení konkrétneho tovaru. Táto správa je vhodná najmä v procesoch, v ktorých dodávateľ vystavuje faktúru, pre ktorú je RECADV najpresnejším zdrojom informácií.
RELÁCIA
Pri využívaní služieb eXite predstavuje relácia čas, ktorý prejde medzi časom prihlásenia a odhlásenia užívateľa.

S

SCHRÁNKA
Schránka slúži k ukladaniu prijatých správ EDI. Fyzická schránka predstavuje umiestnenie, v ktorom sa tieto správy ukladajú. Názov schránky sa môže skladať až z 15 alfanumerických znakov. V rámci služby eXite je schránka identifikovaná pomocou → GLN. Logická schránka slúži k priraďovaniu adries k užívateľom a musí byť mapovaná na fyzickú schránku. Je preto tiež označovaná ako „alias“ alebo „nickname“ (prezývka).
SEGMENTY
Segmenty sú logické časti → správ UN/EDIFACT, ktoré sú identifikované pomocou kódu s tromi písmenami. Napríklad segment „UNH“ identifikuje začiatok dokumentu v rámci → výmeny dát.
SFTP
SFTP (SSH File Transfer Protocol) je sieťový protokol, ktorý poskytuje prístup k súborom, prenos súborov a správu súborov cez SSH.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je Internetový štandard pre prenos elektronickej pošty. Aj keď servery elektronickej pošty používajú protokol SMTP na odosielanie i prijímanie poštových správ, klientske aplikácie obvykle používajú protokol SMTP iba na odosielanie správ na poštový server. Pre načítanie prijatých správ klientske aplikácie zvyčajne používajú protokol IMAP alebo POP3.

T

TIER1
TIER (Level) 1 dodávatelia sú výrobcovia, ktorí sa dodávajú priamo OEM. Často ide o významné spoločnosti ako Bosch, BASF, …
TIER2
Aj keď dodávatelia TIER 1 vyrábajú komponenty a zariadenia pre OEM, vo všeobecnosti nevyrábajú súčiastky z ktorých ich vyrábajú. Na tento účel využívajú dodávateľov TIER 2. TIER 2 dodávatelia sú teda priami dodávatelia dodávateľov TIER 1. V špecifických prípadoch môžu dodávatelia TIER 2 slúžiť aj ako TIER 1 a priamo dodávať OEM.
TIER3
Posledný dodávateľ v reťazci tj. na začiatku dodávateľského reťazca zvyčajne poskytuje základnú surovinu, akou je napríklad oceľ. V závislosti od zložitosti dodávateľského reťazca môže byť tento dodávateľom TIER 3 alebo TIER 4.
TRADACOMS
Tradacoms je počiatočnou normou pre EDI a používa sa predovšetkým v Spojenom kráľovstve.

U

UDALOSŤ
Udalosti sú akcie uskutočňované počas relácie eXite, ako je napr. posielanie správ EDI.
UŽIVATEĽ
Užívatelia sú klienti EDITEL, ktorí používajú službu eXite.

V

VDA
VDA, nemecká asociácia automobilového priemyslu (VDA = Verband der Deutschen Automobilindustrie) pozostáva z viac ako 620 spoločností, ktoré sa podieľajú na výrobe v automobilovom priemysle v Spolkovej republike Nemecko. Členovia sú rozdelení do troch skupín, výrobcov automobilov, dodávateľov komponentov a výrobcov prívesov, špeciálnych vozidiel, autobusov. VDA má v súčasnosti približne 35 pracovných skupín, ktoré si v niektorých prípadoch zriadili svoje vlastné podskupiny alebo dočasné pracovné skupiny.
VDA4905
VDA4905 je štandardizovaná EDI správa pre zasielanie inštrukcií k dodávkam zasielaná od OEM dodávateľovi, tzv. odvolávka.
VDA4915
VDA4915 je štandardizovaná EDI správa na prenos podrobnejších inštrukcií k dodávkam zasielaná od OEM dodávateľovi, tzv. Jemná odvolávka. VDA4915/2 je štandardizovaná EDI správa pre odvolávku na základe správy ODETTE DELINS (Delivery instruction).
VÝMENA DÁT
Výmena dát predstavuje informačný balíček správ EDI (vo formáte EDIFACT ohraničený segmentmi UNB a UNZ), ako napríklad objednávka alebo faktúra.

W

Web-EDI
Web EDI je nákladovo efektívne riešenie pre malých a stredných dodávateľov na výmenu EDI správ so svojimi zákazkami a pre OEM ideálne riešenie pre pripojenie všetkých obchodných partnerov prostredníctvom EDI bez ohľadu na veľkosť dodávateľa.
WEBOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
Webový informačný systém je online rozhranie, prostredníctvom ktorého užívatelia eXite získavajú informácie o svojej schránke, rovnako ako o stave EDI správ, ktoré odoslali.

X

X.12
ANSI X.12 (American National Standards Institute) je EDI štandard vyvinutý už v roku 1979 dcérskou organizáciou ASC (Accredited Standards Committee X12), ktorý sa používa v Spojených štátoch a Kanade.
X.400
X.400 je e-mailový systém, ktorý niektoré európske krajiny (vrátane Nemecka, Francúzska a Holandska) taktiež používajú k výmene dát EDI.
XML
XML (Extensible Markup Language) je dátový formát používaný v transakciách medzi aplikáciami, ktorý bol vyvinutý a štandardizovaný konzorciom W3C (World Wide Web Consortium).
XML ADDRESS CONTAINER
XML Address Container slúži k odosielaniu neštruktúrovaných dát prostredníctvom eXite.

Z

ZNAKOVÁ SADA
Znakové sady odkazujú na skript používaný príjemcom nebo odosielateľom. Ak sú používané odlišné sady znakov (napr. latinka alebo azbuka), správy budú prevedené do štandardného formátu.

Ú

ÚČET
Účet eXite® odkazuje na spoločnosť, ktorá využíva služby eXite. Jeden účet eXite® môže zahŕňať niekoľko → užívateľských schránok.
ÚČTOVANIE
Účtovanie je proces fakturácie za služby.
ÚČTOVNÉ INFORMÁCIE
Informácie o objemoch pre účely fakturácie.
Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.