+ 421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -10

Slovník pojmov EDI

Tu nájdete vysvetlenie najdôležitejších odborných termínov z oblasti elektronickej výmeny dát (EDI).

A

ALIAS
→ Schránka
AS2
AS2 je ďalší zo systémov pre prenos EDI správ po Internete
AUDITNÝ SÚBOR RELÁCIE
Auditné súbory relácie obsahujú históriu všetkých odoslaných a prijatých správ. Sú k dispozícii užívateľom eXite pre každú reláciu eXite®. Predstavujú dôkaz o tom, že dáta boli prenesené. Užívateľom naviac umožňujú skontrolovať, či boli všetky uskutočnené transakcie presné a úplné.

B

BRÁNA
Brány sa používajú pre výmenu elektronických dát tretích strán pripojených k eXite.

D

DISTRIBUČNÝ ZOZNAM
Distribučné zoznamy obsahujú rôzne adresy príjemcov. Ak je EDI správa poslaná na tento distribučný zoznam, dostanú ju všetci príjemcovia uvedení v zozname.

E

EANCOM

EANCOM® (European Article Number Communication) je podmnožina medzinárodne štandardizovanej normy pre správy UN/EDIFACT. EANCOM® je založená na systéme číslovania GS1 pre fyzickú identifikáciu produktov, adries (spoločností) a logistických jednotiek (GTIN [Global Trade Item Number], GLN [Global Location Number] a SSCC [Serial Shipping Container Code]). Ide o najrozšírenejší a medzinárodne unikátny štandardný formát pre elektronickú výmenu obchodných dokumentov (EDI=Electronic Data Interchange).

Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.gs1.sk.

ECODEX
eBusiness platforma ECODEX je predchodcom dnes používanej eXite Business Integration Network spoločnosti EDITEL.
EDIFACT
UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je globálny medziodborový štandard správ pre elektronickú výmenu dát vyvinutý Organizáciou Spojených Národov na konci 80. rokov. UN/EDIFACT zahŕňa viac ako 200 rôznych typov správ a používa ho viac ako 300 000 spoločností na svete.
eXite
eXite Business Integration Network je vysoko dostupná eBusiness platforma, ktorá užívateľom umožňuje automaticky spracovávať všetky procesy súvisiace s dodávateľským reťazcom (vrátane elektronických objednávok, dodacích listov, faktúr, príjemiek tovaru, spracovávania vráteného tovaru, obchodných správ, správ o stave skladových zásob, logistických informácií, bankových prevodov, oznámení o platbách, bankových príkazov, kmeňových dát). Túto centralizovanú platformu pre výmenu elektronických obchodných dokumentov používa viac ako 20 000 spoločností v strednej a východnej Európe. Každý rok je prostredníctvom eXite® spracovaných viac ako 400 miliónov transakcií.

F

FYZICKÁ SCHRÁNKA
→ Schránka

G

GLN

GLN (Global Location Numbers) slúži k identifikácii adries (fyzicky alebo z právneho hľadiska), ktoré musia byť v rámci dodávateľského reťazca jasne definované. Tieto trinásťmiestne identifikačné čísla obsahujú základné číslo GS1, za ktorým nasleduje číslo špecifické pre príslušnú lokalitu a kontrolná číslica. Prostredníctvom GLN je možné jasne identifikovať fyzické umiestnenie a právne subjekty, čo je predpoklad pre elektronické obchodovanie medzi obchodnými partnermi (napr. Electronic Data Interchange (=EDI), elektronická výmena kmeňových dát).

Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.gs1.sk.

GS1

GS1 je celosvetová štandardizačná organizácia, ktorá vyvíja a spravuje logistické štandardy (čísla položiek, čísla jednotiek, čísla lokalít, označenie paliet, RFID, správy EDI atď.).

Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.gs1.sk.

I

ID VÝMENY DÁT eXite
ID výmeny dát eXite® je unikátne šesťmiestne číslo priradené eXite® a používané pre identifikáciu → výmen.
ID ZNAČKY eXite
ID značky eXite slúži k porovnávaniu a získavaniu → relácií a → udalostí v relácii eXite.
INHOUSE SÚBOR
Inhouse súbory sú interné dátové formáty, ktoré nezodpovedajú žiadnemu formátu EDI a je možné ich importovať alebo exportovať z interného systému ERP (napríklad csv a txt).

L

LOG
Log je protokol všetkých činností v systéme eXite®, ktorý je možné zobrazovať prostredníctvom webového rozhrania.
LOGICKÁ SCHRÁNKA
→ Schránka

M

MDN
Message Disposition Notifications (MDN) sú potvrdenia elektronicky podpísané príjemcom, ktoré slúžia ako dôkaz pre odosielateľa, že EDI správa bola prijatá.

N

NICKNAME (PREZÝVKA)
→ Schránka

O

OBÁLKA
Každú EDI správu je možné identifikovať podľa jej obálky, ktorá zvyčajne obsahuje informáciu o adrese. Obálky môžu byť buď vo formáte EDIFACT, alebo XML.
ODCHÁDZAJÚCE DÁTA
Odchádzajúce dáta predstavujú dátovú sadu prenášanú do systému eXite®. Odchádzajúce dáta sa môžu skladať z akéhokoľvek počtu → výmen dát.
ODOSIELATEĽ
Odosielateľ je ten, kto posiela EDI správy.

P

PARTNER
Partneri sú všetci príjemcovia a odosielatelia EDI správ.
POTVRDENIE
Potvrdenie o odosielaní správ. V rámci služieb eXite Online Services majú užívatelia eXite® možnosť zvoliť si, či chcú prijímať správy s potvrdením o doručených alebo preposlaných správach prostredníctvom e-mailu, EDIFACT alebo XML.
PRICHÁDZAJÚCI PRENÁŠANÝ SÚBOR
Sada dát prenášaná k príjemcovi prostredníctvom služby eXite.
PROTOKOL P2P
Protokol p2p (peer to peer) eXite zabezpečuje bezproblémové komunikačné procesy so sieťou eXite Business Integration Network. Podporuje všetky funkcie eXite® a zabezpečuje maximálnu bezpečnosť a kvalitu počas prenosu dát.
PRÍJEMCA
Cieľová schránka alebo cieľová brána (interná nebo externá) je stanovená určením príjemcu v EDI správe.

R

RELÁCIA
Pri využívaní služieb eXite predstavuje relácia čas, ktorý prejde medzi časom prihlásenia a odhlásenia užívateľa.

S

SCHRÁNKA
Schránka slúži k ukladaniu prijatých správ EDI. Fyzická schránka predstavuje umiestnenie, v ktorom sa tieto správy ukladajú. Názov schránky sa môže skladať až z 15 alfanumerických znakov. V rámci služby eXite je schránka identifikovaná pomocou → GLN. Logická schránka slúži k priraďovaniu adries k užívateľom a musí byť mapovaná na fyzickú schránku. Je preto tiež označovaná ako „alias“ alebo „nickname“ (prezývka).
SEGMENTY
Segmenty sú logické časti → správ UN/EDIFACT, ktoré sú identifikované pomocou kódu s tromi písmenami. Napríklad segment „UNH“ identifikuje začiatok dokumentu v rámci → výmeny dát.

U

UDALOSŤ
Udalosti sú akcie uskutočňované počas relácie eXite, ako je napr. posielanie správ EDI.
UŽIVATEĽ
Užívatelia sú klienti EDITEL, ktorí používajú službu eXite.

V

VÝMENA DÁT
Výmena dát predstavuje informačný balíček správ EDI (vo formáte EDIFACT ohraničený segmentmi UNB a UNZ), ako napríklad objednávka alebo faktúra.

W

WEBOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
Webový informačný systém je online rozhranie, prostredníctvom ktorého užívatelia eXite získavajú informácie o svojej schránke, rovnako ako o stave EDI správ, ktoré odoslali.

X

X.12
X.12 je národný štandard EDI používaný v USA a Kanade. Veľké spoločnosti v USA vyžadujú, aby ich medzinárodní dodávatelia používali tento štandard.
X.400
X.400 je e-mailový systém, ktorý niektoré európske krajiny (vrátane Nemecka, Francúzska a Holandska) taktiež používajú k výmene dát EDI.
XML
Extensible Markup Language (XML) slúži k reprezentácii a opisu štruktúrovaných dát. V EDI tiež slúži k reprezentácii elektronických obchodných dát.
XML ADDRESS CONTAINER
XML Address Container slúži k odosielaniu neštruktúrovaných dát prostredníctvom eXite.

Z

ZNAKOVÁ SADA
Znakové sady odkazujú na skript používaný príjemcom nebo odosielateľom. Ak sú používané odlišné sady znakov (napr. latinka alebo azbuka), správy budú prevedené do štandardného formátu.

Ú

ÚČET
Účet eXite® odkazuje na spoločnosť, ktorá využíva služby eXite. Jeden účet eXite® môže zahŕňať niekoľko → užívateľských schránok.
ÚČTOVANIE
Účtovanie je proces fakturácie za služby.
ÚČTOVNÉ INFORMÁCIE
Informácie o objemoch pre účely fakturácie.
Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.