TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Slovník pojmov EDI

Tu nájdete vysvetlenie najdôležitejších odborných termínov z oblasti elektronickej výmeny dát (EDI).

A

ALIAS NAME
Táto terminológia sa používa v prípadoch, keď dôjde k zmene názvu pôvodnej spoločnosti, pre ktorú bola Fyzická schránka založená, alebo pri pridaní dcérskych spoločností materskej spoločnosti, pre ktorú bola založená Fyzická schránka, aby mohli byť cez materskú spoločnosť správy prijímané a posielané. Označujú sa tak Logické schránky, ktoré musia patriť určitej Fyzickej schránke.
APERAK
APERAK (skratka anglického Application Error and Acknowledgement Message) je potvrdzovacia správa od strany, ktorá dostala originálnu správu, pre stranu, ktorá vydala pôvodnú správu, aby potvrdila vydavateľovi správy prijatie pôvodnej správy aplikácií príjemcu, prípadne potvrdila a vypísala chyby vzniknuté pri spracovaní v rámci aplikácie .
AS1, AS2, AS3, AS4
AS1, AS2, AS3, AS4 (skratka anglického Applicability Statement) je komunikačný protokol používaný na elektronickú výmenu dát medzi obchodnými partnermi založený na protokole HTTP s použitím štandardu S/MIME. Tento protokol môže bežať v dvoch režimoch, synchrónne a asynchrónne. Pri nastavovaní komunikácie týmto protokolom je nutné oznámiť protistrane, v akom režime je komunikácia očakávaná.
ASN
ASN (skratka anglického Advanced Shipping Notice) je avízo expedície tovaru. ASN obsahuje vo väčšine prípadov informácie o čase dodávky a jej podrobnostiach, aby sa zákazník mohol pripraviť na jej prijatie. Predstavuje nevyhnutnú súčasť systému JIT (Just in Time). Je implementovaná napr. pomocou správy DESADV podľa štandardu EDIFACT, VDA 4987 alebo X12 EDI 856.
AUDITNÝ SÚBOR RELÁCIE
Auditné súbory relácie obsahujú históriu všetkých odoslaných a prijatých správ. Sú k dispozícii užívateľom eXite pre každú reláciu eXite®. Predstavujú dôkaz o tom, že dáta boli prenesené. Užívateľom naviac umožňujú skontrolovať, či boli všetky uskutočnené transakcie presné a úplné.
AUTACK
AUTACK (skratka anglického Authorization Acknowledgement) je potvrdzovacia správa, ktorá sa používa na kontrolu elektronického podpisu a súvisiacich informácií, ktoré príjemca potrebuje na overenie podpisu alebo šifry. Pri spracovaní sa využívajú dva stavy podľa výsledku kontroly elektronického podpisu. Ak sa nepodarilo podpis overiť, kontrola nebola v poriadku, tak správa nie je prijatá do systému a je zasielaná negatívna AUTACK správa s informáciou o chybe pri kontrole podpisu.

B

B2B
B2B (skratka anglického Business to Business) je označenie pre obchodný vzťah medzi obchodnými spoločnosťami. Obchodné spoločnosti v tomto vzťahu neobsluhujú spotrebiteľov. V anglickom označení, resp. v skratke bol výraz „to“ nahradený číslicou 2, ktorá sa anglicky vyslovuje takmer zhodne. Vzťah je možné vyjadriť obchodník → obchodník. Koncept B2B sa týka obchodných vzťahov a komunikácie medzi dvoma spoločnosťami. Koncept B2B je najstaršou zložkou elektronického podnikania (e-business). Vzťahy B2B väčšinou fungujú na princípe elektronickej výmeny dát.
BIG DATA
Sú väčšie a komplexnejšie súbory dát predovšetkým z nových zdrojov a databáz, bez jednotnej štruktúry, ktorých veľkosť je mimo schopnosti zachytávať, analyzovať, spravovať a spracovávať bežne používanými softvérovými prostriedkami v rozumnom čase. Tieto obrovské objemy dát je možné využiť na riešenie obchodných problémov, ktoré predtým nebolo možné vyriešiť.
BMR
BMR je skratka pre Business Monitoring a Reporting alebo možnosť sledovania celého obchodného prípadu od objednávky, cez dodacie listy, príjemky, faktúry, potvrdzovacie správy atď. až po avízo o platbe s automatickým zasielaním definovaných reportov.
BRÁNA
Brány sa používajú k výmene elektronických dát tretích strán pripojených k eXite®.
BUSINESS INTELLIGENCE
Business Intelligence (BI) slúži na integráciu a spracovávanie dát zo všetkých možných dátových zdrojov a následne poskytujú relevantné a okamžité informácie o fungovaní spoločnosti, generuje preddefinované alebo ad hoc reporty. Umožňuje publikovať informácie pre strategické a operatívne rozhodovanie do najrôznejších intranetových či extranetových scorecards či dashboardov. Ide o silný analytický nástroj, ktorý je schopný za sekundu vytvoriť report o interných procesoch, čo zvýši kontrolu nad dátami a podnikovú agilnosť.

C

CAD/CAM
CAD (Computer Aided Design) a CAM (Computer Aided Manufacturing) sa používajú na vysoko presné návrhy, modelovanie a tvorbu produktov. CAD a CAM súbory je možné vymieňať aj elektronicky a automatizovane prostredníctvom EDI.
CALDEL
CALDEL (Call Delivery) je EDI správa v štandarde ODETTE, založená na DELJIT (skratka anglického DELivery Just In Time) podľa štandardu EDIFACT. Obsahuje inštrukcie pre dodávky na montážne linky v režime JIT s krátkym termínom dodania.
CCF
eXitePRO - CCF je EDI clearingové centrum poskytované spoločnosťou EDITEL. Bolo vyvinuté špeciálne pre oblasť automobilového priemyslu. Služba ponúka pripojenie k najdôležitejším VAN sieťam a podporuje všetky súčasné EDI štandardy ako EDIFACT, ODETTE, VDA alebo X12 a formáty správ používané dodávateľmi ERP a WMS systémov ako napr. XML, IDoc, pozičné textové súbory alebo csv.
CI
CI (skratka anglického Competitive Intelligence) je konkurenčné spravodajstvo, teda identifikovanie, monitorovanie, súťaživé a kritické analyzovanie a vyhľadávanie slabých stránok konkurencie.
CIDX
CIDX (skratka anglického Chemical Industry Data Exchange) funguje ako štandardizačná organizácia, ktorá podporuje a udržuje Chem eStandards pre štandardizovanú výmenu správ. Chem eStandards definujú definície typu dokumentu XML (DTD), ktoré popisujú obsah služby v správe, ktorú si systémy vymieňajú. Štruktúra správy je rovnaká ako pri objekte RNIF 1.1 RosettaNet, s rozdielmi v obsahu služby a niektorých hodnotách v záhlaví. Ak existuje zhoda medzi štandardmi CIDX a správami RosettaNet, štandard CIDX prevezme názvy prvkov a dátovej štruktúry RosettaNet.
CII
CII (skratka anglického Cross Industry Invoice) je technická špecifikácia, ktorú je možné použiť na vytvorenie syntaxe správ, ktorú je možné globálne vymieňať medzi obchodnými partnermi. Bol vyvinutý v UN/CEFACT s podporou mnohých obchodných organizácií, ako sú GS1, EUROFER, CIDX, EDIFICIA, AIAG/ODETTE/JAMA, GHX, UK e-Government, UK HM Customs & Excise a EDS.
CLOUD
je poskytovanie služieb či programov uložených na serveroch poskytovateľa, ku ktorým zákazník (užívateľ) pristupuje na diaľku a v zásade odkiaľkoľvek. Používatelia cloudu neplatia za vlastné technológie, tj za nákup hardvéru a softvéru, ale za jeho použitie.
COMDIS
COMDIS (skratka anglického Commercial Dispute) je oznámenie o obchodnom spore proti jednej alebo viacerým správam INVOIC (napr. obchodná faktúra, dobropis atď.), ktoré kupujúci obvykle vznesie, aby informoval dodávateľa, že sa zistilo, že niečo nie je v poriadku so správou INVOIC (nesprávna cena, zlá identifikácia tovaru, nedodaný alebo chybne dodaný tovar...), ktorá podrobne popisuje dodaný tovar alebo poskytnuté služby.
CONNECT:DIRECT
Connect:Direct (pôvodne nazývaný NDM - Network Data Mover) je počítačový softvérový produkt, ktorý prenáša súbory medzi sálovými počítačmi a/alebo počítačmi strednej triedy. Bol vyvinutý pre sálové počítače a ďalšie platformy boli pridávané, ako produkt rástol. NDM bola premenovaná na Connect:Direct v roku 1993 po akvizícii Systems Center, Inc. spoločnosťou Sterling Software. V roku 1996 spoločnosť Sterling Software vykonala verejný spin-off nového subjektu nazvaného Sterling Commerce, ktorý pozostával z Communications Software Group a Sterling EDI Network. V roku 2000 SBC Communications získala Sterling Commerce a držala ju až do roku 2010.
CONTINUOUS INTEGRATION
CI (skratka anglického Continuous Integration) popisuje kľúčové fázy v toku automatizovaného vývoja softvéru a nasadenia. Tento tok zvyčajne zahŕňa návrh, kódovanie, testovanie, integráciu, dodanie, overovanie a postupné zavádzanie činností pred prevádzkou v cieľovom prostredí.
CONTRL
CONTRL (skratka anglického Control) je prvou potvrdzujúcou správou, ktorá kontroluje správnosť syntaxe daného dokumentu, ktorá syntakticky potvrdzuje alebo zamieta prijatú EDI výmenu alebo tvorí správu s indikáciou chýb syntaxu.
CREMUL
CREMUL (skratka anglického Credit Multiple – hromadné kreditné avízo) je správa podľa štandardu EDIFACT, ktorá obsahuje všetky informácie, ktoré má banka o sumách pripísaných na účet zákazníka a môže obsahovať mnoho kreditných záznamov, z ktorých každý môže obsahovať niekoľko transakcií. Správu je možné využiť na automatické započítanie otvorených záznamov v systéme dlžníkov na základe informácií od odosielateľa platby.
CSV
CSV (skratka anglického Comma-separated values) je textový súbor s oddeľovačmi. Na oddelenie hodnôt najčastejšie používa čiarku, je však lepšie použiť ako oddeľovač bodkočiarku, aby bolo možné použiť čiarku ako oddeľovač desatinných miest pri číselných hodnotách. Každý riadok súboru je dátovým záznamom a skladá sa z jedného alebo viacerých polí oddelených oddeľovačom. Súbor CSV obvykle ukladá tabuľkové údaje (čísla a text) ako obyčajný text, v takom prípade má každý riadok rovnaký počet polí.

D

DEBMUL
DEBMUL (skratka anglického MULtiple DEBit Advice Message) je správa, ktorú zasiela finančná inštitúcia spravujúca účet majiteľovi účtu alebo tretej strane, ktorá sa vopred bilaterálne dohodla, že z jej účtu (účtov) bola alebo bude odpísaná určitá suma (sumy) ku dňu splatnosti uvedenej pri vysporiadaní odkazovanej obchodnej transakcie (transakcií). Viacnásobné debetné avízo môže byť použité pre národné aj medzinárodné aplikácie. Vychádza z univerzálnej praxe súvisiacej s administratívou, obchodom a dopravou, a nezávisí od typu podnikania alebo odvetvia.
DELFOR
DELFOR (skratka anglického Delivery Forecast and Instruction – plán dodávok) je správa podľa štandardu EDIFACT používaná v automobilovom odvetví v objednávkovom procese. Odosiela ju zákazník dodávateľovi a slúži na upresnenie harmonogramu a požiadaviek na termíny dodávok, množstvo, balenie atď., obvykle s ½ alebo maximálne ročným výhľadom.
DELINS
DELINS (skratka anglického Delivery Instructions) je správa podľa štandardu EDIFACT určená na spresnenie dodávky dielu. Slúži na doplnenie plánu odvolávok (DELFOR). Použitie tejto správy uľahčuje realizáciu objednávok, pretože poskytuje zákazníkovi mechanizmus na vytvorenie presného harmonogramu dodávok a pri častejších dodávkach ako v prípade použitia správ DELFOR, obvykle ide o týždenné plánovanie dodávok.
DELJIS
DELJIS (skratka anglického Delivery Just in Sequence) je správa podľa štandardu EDIFACT určená na odovzdávanie pokynov dodávateľovi o presnej postupnosti dodávok a požiadaviek na miesto dodania v režime Just In Sequence (JIS). Slúži na doplnenie plánu dodávok (DELFOR). Použitie tejto správy uľahčuje realizáciu JIS objednávok, pretože poskytuje zákazníkovi mechanizmus na vytvorenie presného harmonogramu dodávok v režime 24 hodín denne a pri častejších dodávkach ako v prípade použitia správ DELFOR, napr. pri frekvencii každodenného plánovania dodávok a to hlavne podľa tempa výrobnej linky.
DELJIT
DELJIT (Delivery Just In time) je EDIFACT správa, ktorá sa používa na informovanie dodávateľa o presnej sekvencii dodávok a požiadavkách na Just In Time rozvrh. Je tiež určená na doplnenie správy DELFOR – plán dodávok. Použitie tejto správy uľahčí prax Just In Time (JIT) dodávok tým, že poskytuje zákazníkovi možnosť zadať presné požiadavky v 24 hodinovom režime príp. častejšie.
DESADV
DESADV (skratka anglického DESpatch ADVice) je správa podľa štandardu EDIFACT odosielaná dodávateľom zákazníkovi, ktorá pokrýva potreby procesu ASN a obsahuje informácie o reálne dodávanom materiáli a súčiastkach. Obvykle sa zasiela skôr, než dôjde k dodaniu tovaru do skladu alebo na montážnu linku, aby si mohol zákazník lepšie naplánovať vykládku a výrobné kapacity.
DIRDEB
DIRDEB (skratka anglického DIRect DEBit Message). Pred začatím inkasa by boli obvykle uzavreté niektoré zmluvy, napríklad zmluva medzi veriteľom a jeho bankou (najmä o upresnení podmienok úveru a druhu inkasa), dohoda medzi dlžníkom a bankou dlžníka (tj pred-autorizácia a podmienka inkasa), prípadne medzi veriteľom a dlžníkom . Inkaso zasiela veriteľ do banky veriteľa a dáva mu pokyn, aby požadoval od dlžníka (dlžníkov) určitú sumu a pripísal sumu(y) na účet uvedený v správe, ktorý banka veriteľa obsluhuje na vyrovnanie odkazovaných transakcií. V celom tomto dokumente sa výraz „veriteľ“ vzťahuje na príjemcu, podobne výraz „dlžník“ označuje buď príkazca alebo platiteľ. Pojem „banka“ možno vykladať ako akúkoľvek finančnú inštitúciu. Pojem „predautorizácia“ odkazuje na dohodu medzi veriteľom a dlžníkom buď o automatickom odpísaní, ako sa požaduje alebo o odpísaní, pokiaľ to dlžník v určitom období neodmietne. Dohodu je tiež možné uzavrieť medzi dlžníkom a jeho bankou, nezávisle na výške DIRDEB.
DISTRIBUČNÝ ZOZNAM
Distribučné zoznamy obsahujú rôzne adresy príjemcov. Ak je EDI správa poslaná na tento distribučný zoznam, dostanú ju všetci príjemcovia uvedení v zozname.

E

E-GOVERNMENT
E-government je používanie technologických komunikačných zariadení, ako sú počítače a internet, na poskytovanie verejných služieb občanom a ďalším osobám v krajine alebo regióne. E-government ponúka nové príležitosti pre priamejší a pohodlnejší prístup občanov k vláde a pre poskytovanie služieb vládou priamo občanom. Termín pozostáva z digitálnych interakcií medzi občanom a jeho vládou (C2G), medzi vládou a inými vládnymi agentúrami (G2G), medzi vládou a občanmi (G2C), medzi vládou a zamestnancami (G2E) a medzi vládou a podnikmi/obchodmi (G2B) .
E-MOBILITA
Elektromobilita je zjednodušene povedané pohyb pomocou elektrickej energie alebo prevádzka dopravných prostriedkov s elektrickým pohonom. Pod tento pojem patrí prevádzka elektrických áut (elektromobilov), elektrobicyklov, elektrických motocyklov a tiež hromadných dopravných prostriedkov, ako sú elektrické vlaky, električky, metro, trolejbusy, elektrické autobusy, elektrické lode alebo elektrické lietadlá. Elektromobilita je spolu s obnoviteľnou energiou súčasťou dopravnej infraštruktúry, ktorá pomáha zmierniť zmeny klímy spôsobené vplyvom človeka, čo je nevyhnutným predpokladom pre udržateľný rozvoj.
EAI
EAI (skratka anglického Enterprise Aplication Integration) je proces prepojenia takých aplikácií v rámci jednej organizácie, aby sa čo najviac zjednodušili a zautomatizovali obchodné procesy a zároveň sa zabránilo nutnosti vykonávať rozsiahle zmeny v existujúcich aplikáciách alebo dátových štruktúrach. Aplikácie môžu byť prepojené buď na back-end cez API alebo (zriedka) na front-end (GUI).
EANCOM

EANCOM® (European Article Number Communication) je podmnožina medzinárodne štandardizovanej normy pre správy UN/EDIFACT. EANCOM® je založená na systéme číslovania GS1 pre fyzickú identifikáciu produktov, adries (spoločností) a logistických jednotiek (GTIN [Global Trade Item Number], GLN [Global Location Number] a SSCC [Serial Shipping Container Code]). Ide o najrozšírenejší a medzinárodne unikátny štandardný formát pre elektronickú výmenu obchodných dokumentov (EDI=Electronic Data Interchange).

Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.gs1.sk.

EBXML
ebXML (skratka anglického Electronic Business using eXtensible Markup Language) je rodina štandardov založených na XML podporovaných OASIS a UN/CEFACT, ktorých poslaním je poskytovať otvorenú infraštruktúru založenú na XML, ktorá umožňuje globálne využívanie elektronických obchodných informácií interoperabilným, bezpečným a konzistentným spôsobom všetkými obchodnými partnermi. Práca ebXML vychádzala z predchádzajúcich prác na ooEDI (objektovo orientovanej EDI), UML/UMM, technológiách značkovania XML a práci X.12 EDI „Future Vision“ sponzorovanej ANSI X.12 EDI.
ECODEX
eBusiness platforma ECODEX (Electronic Commercial Data Exchange) je predchodcom dnes používanej eXite Business Integration Network spoločnosti EDITEL.
EDI
EDI (Electronic Data Interchange) je plne automatizovaná elektronická výmena obchodných dokumentov medzi obchodnými partnermi v štruktúrovanej podobe z jednej aplikácie priamo do druhej aplikácie na základe všeobecne odsúhlasených štandardov.
EDIFACT
UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je globálny medziodborový štandard EDI správ pre elektronickú výmenu dát, ktorý koncom 80. rokov 20. storočia vyvinula Organizácia Spojených národov. UN/EDIFACT je výrazne používaný v odvetví rýchloobrátkového tovaru, ale aj v automobilovom priemysle. Obsahuje viac ako 200 rôznych typov správ a používajú ho tisíce spoločností po celom svete.
EDIREX
Komunikačný konektor, tenký klient, ktorý zaisťuje šifrovaný prenos dokumentov medzi zákazníkom a jeho schránkou na službe. Tento tenký klient beží iba v prostredí Windows, všetky serverové verzie podporované spoločnosťou Microsoft.
ENGDAT
ENGDAT (Engineering Data Message) je EDI norma používaná pre elektronickú výmenu CAD súborov (Computer-Aided Design).
ERP
ERP (Enterprise Resource Planning) systém pre integráciu interných obchodných procesov a zdrojov. Umožňuje lepšie pochopiť zákazníkov, zefektívňuje výrobu a dodávky kvalitných výrobkov včas a v rámci rozpočtu.
eXite
eXite Business Integration Network je vysoko dostupná eBusiness platforma, ktorá užívateľom umožňuje automaticky spracovávať všetky procesy súvisiace s dodávateľským reťazcom (vrátane elektronických objednávok, dodacích listov, faktúr, príjemiek tovaru, spracovávania vráteného tovaru, obchodných správ, správ o stave skladových zásob, logistických informácií, bankových prevodov, oznámení o platbách, bankových príkazov, kmeňových dát). Túto centralizovanú platformu pre výmenu elektronických obchodných dokumentov používa viac ako 20 000 spoločností v strednej a východnej Európe. Každý rok je prostredníctvom eXite® spracovaných viac ako 400 miliónov transakcií.

F

FINPAY
FINPAY (Multiple interbank funds transfer message)  je zasielaná správa medzi finančnými inštitúciami o viacnásobnom medzibankovom prevode finančných prostriedkov so žiadosťou o prevod finančných prostriedkov pri vysporiadaní referenčných obchodných transakcií. Správu FINPAY možno vymieňať priamo medzi finančnými inštitúciami alebo prostredníctvom zúčtovacieho systému. V závislosti od vzťahu k účtu medzi finančnými inštitúciami môže byť FINPAY použitý ako platobný príkaz a/alebo ako úverové avízo. FINPAY možno tiež použiť pre inkasá, dokumentárne akreditívy, inkasá a ďalšie prevody súvisiace s finančnými inštitúciami. Správu o viacnásobnom medzibankovom prevode prostriedkov možno použiť pre vnútroštátne aj medzinárodné aplikácie. Vychádza z univerzálnej praxe súvisiacej s administratívou, obchodom a dopravou a nezávisí od typu podnikania alebo odvetvia.
FTP
FTP (File Transfer Protocol) je klient – server protokol, ktorý sa spolieha na dva komunikačné kanály medzi klientom a serverom. Je to starý protokol, ktorý by sa nemal používať na kritické aplikácie. FTP/S je bezpečnostné rozšírenie tohto protokolu prinášajúce bezpečnostnú vrstvu SSL/TLS.
FYZICKÁ SCHRÁNKA
Je názov pre fyzickú schránku zákazníka na službe. Do fyzickej schránky zákazníka sú ukladané správy v oboch smeroch komunikácie a vo formátoch EDI poslaných protistranou, alebo ktoré zákazník posiela protistrane. Posielané a prijímané správy sú do tejto schránky ukladané vrátane elektronického podpisu, ak je taký podpis na dokumentoch vyžadovaný.

G

GLN

GLN (Global Location Numbers) slúži k identifikácii adries (fyzicky alebo z právneho hľadiska), ktoré musia byť v rámci dodávateľského reťazca jasne definované. Tieto trinásťmiestne identifikačné čísla obsahujú základné číslo GS1, za ktorým nasleduje číslo špecifické pre príslušnú lokalitu a kontrolná číslica. Prostredníctvom GLN je možné jasne identifikovať fyzické umiestnenie a právne subjekty, čo je predpoklad pre elektronické obchodovanie medzi obchodnými partnermi (napr. Electronic Data Interchange (=EDI), elektronická výmena kmeňových dát).

Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.gs1.sk.

GS1

GS1 je celosvetová štandardizačná organizácia, ktorá vyvíja a spravuje logistické štandardy (čísla položiek, čísla jednotiek, čísla lokalít, označenie paliet, RFID, správy EDI atď.).

Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.gs1.sk.

GTIN
GTIN (Global Trade Item Number) slúži na identifikáciu obchodnej položky, pričom za obchodnú položku je považovaná spotrebiteľská, obchodná či logistická jednotka alebo služba, ku ktorej sa vzťahujú určité kmeňové dáta a ktorú je možné oceniť, objednať alebo fakturovať v akomkoľvek mieste logistického reťazca. Na identifikáciu obchodných položiek sú využívané štandardné číselné štruktúry GTIN-8, GTIN-13, GTIN-14 (prípadne americké GTIN-12). Dátovým nosičom tejto základnej identifikácie môže byť široké portfólio štandardných 1D a 2D symbolov, prípadne EPC/RFID tagov, ktoré musia byť v rámci dodávateľského reťazca jasne definované. Tieto identifikačné čísla obsahujú základné číslo GS1, za ktorým nasleduje číslo špecifické pre príslušnú položku organizácie a kontrolné číslice. Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.gs1.sk.
GTL
GTL (skratka anglického Global Transport Label) slúži na identifikáciu každého kontajnera a manipulačnej jednotky (tj jednotlivý kontajner spojený s globálnym štítkom identifikujúcim paletu) v automobilovom priemysle. Štruktúra balenia, vrátane použitia zmiešaných paliet, je obvykle definovaná v zmluve medzi dodávateľom a závodom zákazníka. Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.odette.org.

H

HANMOV
HANMOV (Cargo/goods handling and movement message) slúži na špecifikáciu pohybu tovaru v rámci konkrétneho skladu alebo distribučného centra a je obvykle zasielaná zákazníkom, spravidla logistickému partnerovi alebo distribučnému centru. Tento typ správy sa využíva pre skladové pohyby medzi logickými skladmi alebo skladovými strediskami (napr. presun tovaru na sklad zničeného tovaru). Ďalej je možné tiež túto správu používať pre tzv. "kitting", čo znamená balenie viacerých druhov tovaru do výsledného produktu (často využívané napr. vo farmácii).
HTTP
HTTP/HTTPS (protokol Hyper Text Transfer / Secure) je protokol na princípe požiadavka-odpoveď pre webovú komunikáciu podporujúcu aj zabezpečenie SSL/TLS. Je základom pre komunikačné protokoly B2B, ako napríklad AS2 alebo WS-SOAP.

I

ID VÝMENY DÁT eXite
ID výmeny dát eXite je unikátne šesťmiestne číslo priradené eXite a používané pre identifikáciu → výmena dát.
ID ZNAČKY eXite
ID značky eXite slúži k porovnávaniu a získavaniu → relácií a → udalostí v relácii eXite.
IDOC
IDoc (Intermediate Document) je vnútorný formát (INHOUSE SÚBOR) dokumentov pre dátové prenosy ERP SAP. IDoc je podobný XML v účele, ale líšia sa v syntaxi. Zatiaľ čo XML umožňuje mať niektoré metadáta o dokumente samotnom, IDoc je povinný mať vo svojej hlavičke informácie typu: jeho tvorcu, čas vytvorenia atď. Zatiaľ čo XML má stromovú štruktúru v podobe tagov obsahujúcich dáta a metadáta, IDoc používa tabuľku s dátami a metadátami. IDocs majú tiež reláciu, ktorá popisuje všetky procesy, ktorými dokument prešiel alebo prejde, čo umožňuje sledovať a ladiť stav dokumentu.
IFTMAN
IFTMAN (Arrival notice message - avízo o príchode zásielky) zasiela poskytovateľ špedičných/ prepravných služieb príjemcovi zásielky, vrátane detailov o jej dodaní. Správu možno tiež využiť ako potvrdenie o dodaní. Každá správa vždy zodpovedá jednej zásielke.
IFTMIN
IFTMIN (Transport Instruction - inštrukcie na prepravu) je správa podľa štandardu EDIFACT, ktorú odosielateľ vydáva pokyn ohľadom špedičných či prepravných služieb pre zásielku, za dohodnutých podmienok, pre stranu dojednávajúcu špedičné alebo prepravné služby.
IMAP
Umožňuje prístup k e-mailom, nech je používateľ kdekoľvek, z ľubovoľného zariadenia. Pri čítaní e-mailovej správy pomocou protokolu IMAP v skutočnosti nie je táto správa sťahovaná a ukladaná do počítača, ale je čítaná z e-mailovej služby. Vďaka tomu je možné kontrolovať e-maily kdekoľvek na svete z rôznych zariadení, napríklad telefónu, počítača, tabletu atď.
INHOUSE SÚBOR
Inhouse súbory sú univerzálnymi prenášačmi dátového obsahu, ktorý zodpovedá danému formátu EDI dokumentu, ktorý je medzi partnermi vymieňaný. Inhouse súbory je možné importovať do, alebo exportovať z interného systému ERP (napríklad vo formátoch csv, txt, XML…).
INSDES
INSDES (skratka anglického Instruction to Despatch - inštrukcie k dodávke) je správa podľa štandardu EDIFACT, ktorou odosielateľ informuje obchodného partnera (obvykle poskytovateľa logistických služieb) spravujúceho objednávaný tovar o požadovanom vyskladnení a dodaní tovaru konečnému príjemcovi podľa odovzdávaných inštrukcií. Táto správa môže byť tiež použitá na informovanie dodávateľa kupujúcim o požiadavke na odoslanie (dodanie) skôr objednaného tovaru. Správa taktiež umožňuje v rámci jedného dokumentu odovzdávať inštrukcie k dodávke tovaru aj na viac miest dodania. Pomocou tejto správy je možné tiež identifikovať tovar, miesta dodania, termíny dodania a ďalšie informácie, napríklad o zúčastnených stranách alebo dodacie podmienky. Na identifikáciu tovaru sa používajú kódy GTIN alebo označenie palety sériovým kódom logistickej jednotky SSCC v prípade dodávok po paletách. Na identifikáciu zúčastnených strán sa používajú globálne lokalizačné kódy GLN.
INVOIC
INVOIC (faktúra) je správa podľa štandardu EDIFACT používaná na výmenu fakturačných informácií, obvykle zasielaná dodávateľom zákazníkovi. V oblasti rýchloobrátkového tovaru je pomerne často sprevádzaná elektronickým podpisom, v automobilovom priemysle je zase rozšírený variant Self-Billing (faktúra vystavená zákazníkom za dodávateľa).
INVRPT
INVRPT (skratka anglického Inventory Report) je správa podľa štandardu EDIFACT, ktorú zasiela odberateľ dodávateľovi, určená na odovzdávanie informácií o súčasnom, plánovanom alebo cieľovom stave tovaru na predajniach alebo skladoch odberateľa. Správa obsahuje informácie o stave zásob jednotlivých produktov v jednotlivých lokáciách a ďalej údaje o predanom alebo naopak novo prijatom množstve tovaru. Odberateľ môže v správe uviesť tiež objednané množstvo a informácie o pohybe tovaru (napr. množstvo vratiek, extra požadovaný tovar alebo porovnanie objednaného a obdržaného množstva). V automobilovom priemysle naopak touto správou informuje dodávateľ odberateľa, koľko materiálu alebo výrobkov má pre neho z pôvodnej odvolávky na sklade, ako kontrolný mechanizmus.
IoT
IoT (skratka anglického Internet of Things – internet vecí) je „sieť“ fyzických elektronických zariadení áut, domácich spotrebičov, mobilných telefónov a ďalších zariadení vybavených softvérom, senzormi alebo čidlami a sieťovou konektivitou. Táto sieťová konektivita umožňuje takýmto zariadeniam vzájomné prepojenie a výmenu dát.
ISDN
ISDN (skratka anglického Integrated Services Digital Network) je súbor celosvetových komunikačných štandardov pre digitálny simultánny prenos hlasu, videa, dát, paketov a iných sieťových služieb pomocou verejnej telefónnej siete v digitálnom formáte. Vznikla ako výsledok úsilia o jednotnú komunikačnú sieť, ktorá má prenášať a prepájať všetky služby v jednotnej forme.

J

JIS
JIS (Just In Sequence) je zásobovacia stratégia, ktorá nadväzuje na procesy JIT (Just In Time). Komponenty a diely prichádzajú na výrobnú linku presne zoradené práve vtedy, keď je potrebné ich zostaviť. JIS procesy výrazne zvyšujú efektivitu a produktivitu vo výrobných procesoch. Vyžadujú presnú výmenu informácií o doručení a plánovaní, ktoré sa zvyčajne prenášajú prostredníctvom EDI.
JIT
JIT (Just In Time) je zásobovacia stratégia vyvinutá v japonskej automobilke Toyota v 70. rokoch. V montážnych linkách organizovaných procesmi JIT sú diely dodávané práve vtedy keď ich výrobný proces vyžaduje, čím sa eliminuje potreba zásob a skladovania.

L

LOG
Log je protokol všetkých činností v systéme eXite®, ktorý je možné zobrazovať prostredníctvom webového rozhrania.
LOGICKÁ SCHRÁNKA
Logická schránka je fyzicky existujúci priestor na ukladanie súborov pri komunikácii na EDI službe.

M

MDN
MDN (Message Disposition Notifications) sú potvrdenia elektronicky podpísané príjemcom, ktoré slúžia ako dôkaz pre odosielateľa, že EDI správa bola prijatá. Tento typ potvrdenia sa využíva pri komunikácii pomocou AS2 protokolu.
MMOG/LE
MMOG/LE (Global Materials Management Operations Guideline / Logistics Evaluation) je obsiahly celok podnikových procesov súvisiacich s riadením materiálového hospodárstva a logistiky. Bola vytvorená pre automobilový priemysel, ale môže slúžiť aj pre iné odvetvia. Viac informácií nájdete na internetovej adrese www.odette.org/mmog.

N

NICKNAME (PREZÝVKA)
Táto terminológia sa používa v prípadoch, keď dôjde k zmene názvu pôvodnej spoločnosti, pre ktorú bola založená fyzická schránka, alebo pri pridaní dcérskych spoločností materskej spoločnosti, pre ktorú bola založená fyzická schránka, aby mohli byť cez materskú spoločnosť správy prijímané a posielané. Označujú sa tak logické schránky, ktoré musia patriť určitej fyzickej schránke.

O

OAGi
OAGi (Open Access Group Incorporated) je štandard a dátový model XML Interoperability poskytovaný skupinou Open Access Group, ktorý podporuje elektronickú výmenu dát, najmä obchodných dokumentov.
OBÁLKA
Každú EDI správu je možné identifikovať podľa jej obálky. Obálka obvykle obsahuje okrem informácie o adrese (v podobe GLN alebo ODETTE ID) odosielateľa a príjemcu, aj dátum a čas vytvorenia obálky, a typ správy. Obálky môžu byť buď vo formáte EDIFACT alebo XML.
ODCHÁDZAJÚCE DÁTA
Odchádzajúce dáta predstavujú dátovú sadu prenášanú do systému eXite. Odchádzajúce dáta sa môžu skladať z akéhokoľvek počtu súborov, ktoré obsahujú štandardné štruktúry dokumentov.
ODETTE
Odette (Organization for Data Exchange by Teletransmission in Europe) je celoeurópska platforma spolupráce a služieb pre celú automobilovú sieť. Cieľom siete je spojiť odborníkov v oblasti dodávateľského reťazca a technológií s cieľom vytvoriť štandardy, rozvíjať osvedčené postupy a poskytovať služby, ktoré podporujú automobilový priemysel v jeho činnostiach. ODETTE vytvorila niekoľko štandardizovaných EDI správ pre automobilový priemysel, ktoré sú v tomto sektore široko používané.
ODOSIELATEĽ
Odosielateľ je pôvodca správy, ktorý posiela správy pomocou EDI.
OEM
OEM (Original Equipment Manufacturer) je producent alebo výrobca kompletného finálneho produktu tj. v prípade automobilového priemyslu napríklad Škoda, VW, BMW, Mercedes-Benz, Toyota, KIA, Hyundai, Fiat, Peugeot alebo Jaguar Land Rover (JLR).
OFTP
OFTP (Odette File Transfer Protocol) je protokol vytvorený v roku 1986, ktorý sa používa prevažne v oblasti automobilového a výrobného priemyslu. Bol navrhnutý v zmysle modelu Open System Interconnection (OSI) s využitím sieťovej služby poskytovanej odporúčaním CCITT X.25.
OFTP2
OFTP2 vytvorila v roku 2007 spoločnosť Data Interchange, ako špecifikáciu pre bezpečný prenos obchodných dokumentov cez Internet, ISDN a siete X.25 s doplnkovými možnosťami zabezpečenia. Funguje ako P2P (point-to-point), teda spojenie medzi bod – bod alebo ho možno využiť nepriamo, s využitím VAN (Value Added Network). OFTP 2 dokáže šifrovať a digitálne podpisovať dáta správ, vyžadovať podpísané potvrdenky, a taktiež ponúka vysokú úroveň kompresie dát. Všetky tieto služby sú dostupné pri použití cez TCP/IP, X.25/ISDN alebo natívne X.25. Pri použití v sieti TCP/IP, ako je internet, je k dispozícii ďalšie zabezpečenie na úrovni relácie pomocou OFTP 2 cez Transport Layer Security (TLS).
ORDCHG
ORDCHG (skratka anglického Order Change Request), je správa ktorú zasiela zákazník dodávateľovi ako informáciu o zmenách v objednávke. Tento typ správy je spravidla využívaný pri dodávkach s veľkým predstihom.
ORDERS
ORDERS (objednávka), ktorú zasiela zákazník dodávateľovi, je nákupnou objednávkou tovaru alebo služieb a obsahuje informácie ako objednávané položky, objednané množstvo, cenu tovaru a množstvo ďalších informácií. V automobilovom priemysle sa jedná o terminológiu, ale v skutočnosti sa jedná o jemnú odvolávku.
ORDRSP
ORDRSP (Order Response), je správa ktorú zasiela dodávateľ zákazníkovi ako potvrdenie objednávky. V správnom slova zmysle je tento typ správy položkové potvrdenie, čo je dodávateľ z objednávky schopný dodať, čo nedodá alebo upraví množstvo položky, ktoré je schopný vykryť.

P

PARTNER
Partneri sú všetci účastníci výmeny správ pomocou EDI, teda všetci príjemcovia a odosielatelia.
PAYMUL
PAYMUL (MULtiple PAYment order message) je správa, kde objednávajúci zákazník (alebo platiteľ alebo agent v mene objednávajúceho zákazníka) zasiela príkaz na viacnásobnú platbu zmluvnej banke, aby dal pokyn zmluvnej banke, aby odpísala účtovné položky pre objednávajúceho zákazníka, a aby zabezpečila platbu určitých súm niekoľkým príjemcom (alebo príjemcovi) pri vysporiadaní odkazovanej obchodnej transakcie (transakcií). V celom tomto dokumente termín „Objednávajúci zákazník“ označuje buď objednávajúceho zákazníka, alebo platiteľa či zástupcu konajúceho (odosielajúceho) v mene objednávajúceho zákazníka. Podobne termín „príjemca“ označuje buď príjemcu, alebo príjemcu platby, alebo agenta konajúceho v mene príjemcu.
PDF
PDF (Portable Document Format) je súborový formát vyvinutý firmou Adobe pre ukladanie dokumentov nezávisle od softvéru aj hardvéru, na ktorom boli zhotovené. Súbor typu PDF môže obsahovať text aj obrázky, pričom tento formát zaisťuje, že sa ľubovoľný dokument na všetkých zariadeniach zobrazí rovnako. Vytvárať PDF dokumenty možno ako v komerčnom softvéri Acrobat od Adobe, tak v ďalších programoch (často však iba ako export do PDF). Prehliadanie je jednoduchšie, existujú voľne dostupné prehliadače pre mnoho platforiem, najznámejším je oficiálny prehliadač materskej firmy Adobe Reader. PDF súbory majú príponu .pdf poprípade .PDF.
PIDX
PIDX (Petroleum Industry Data Exchange) je organizácia, ktorá vyvíja požiadavky na EDI dáta pre ropný a plynárenský priemysel a zastupuje priemysel týkajúci sa údržby štandardu X12. PIDX definuje formát pre obchodné procesy, ktoré zahŕňajú dátové formáty a toky využívajúce transportné metódy, a zabezpečenie definované PIDX. Procesy definované PIDX slúžia ako rámce pre obchodné toky v systémoch obchodných partnerov.
POP3
POP3 (skratka anglického Post Office Protocol 3) je najnovšia verzia internetového protokolu pre sťahovanie e-mailových správ. Ide o aplikačný protokol pracujúci cez TCP/IP spojenie.
POTVRDENIE
Potvrdenie o odosielaní správ. V rámci služieb eXite Online Services majú užívatelia eXite® možnosť zvoliť si, či chcú prijímať správy s potvrdením o doručených alebo preposlaných správach prostredníctvom e-mailu, EDIFACT alebo XML.
PRICAT
PRICAT (skratka anglického PRIce CATalog) je správa umožňujúca odovzdanie informácií o cenách a katalógových detailoch tovaru, a služieb ponúkaných predávajúcim kupujúcemu. Správu môže kupujúci zaslať aj predávajúcemu. Môže ísť o odpoveď (prijatie alebo odmietnutie) na skôr prijatú správu o cene/predajnom katalógu, alebo oznámenie o dohodnutých cenách.
PRICHÁDZAJÚCI PRENÁŠANÝ SÚBOR
Sada dát prenášaná k príjemcovi prostredníctvom služby eXite.
PROTOKOL P2P
Protokol P2P (peer to peer) alebo klient-klient je označenie typu počítačových sietí, v ktorej spolu komunikujú priamo jednotliví klienti (užívatelia). Opakom je klient-server, v ktorom jednotliví klienti komunikujú vždy s centrálnym serverom či servermi, prostredníctvom ktorého komunikujú aj s inými klientmi, napríklad bezproblémové komunikačné procesy so sieťou eXite® Business Integration Network. eXite® podporuje všetky funkcie P2P komunikácie a zaisťuje maximálnu bezpečnosť a kvalitu počas prenosu dát.
PRÍJEMCA
Príjemca je ten, kto EDI správu prijíma. Cieľová schránka alebo cieľová brána (interná nebo externá) je stanovená určením príjemcu v EDI správe.

R

RECADV
RECADV (Recieving Advice) je správa vo formáte EDIFACT určená pre zaslanie potvrdenia o doručení konkrétneho tovaru. Táto správa je vhodná najmä pri procesoch, v ktorých dodávateľ vystavuje a posiela EDI faktúru, pre ktorú RECADV predstavuje relevantný zdroj informácií.
RELÁCIA
Vyjadruje pojem pre nastavenie EDI komunikácie medzi dvoma partnermi. Pri využívaní služieb eXite predstavuje relácia dobu, ktorá ubehne medzi časom prihlásenia a odhlásenia užívateľa.
REMADV
REMADV (skratka anglického REMittance ADVice) čiže likvidačný list, je správa vo formáte EDIFACT, ktorou zasiela zákazník dodávateľovi informáciu, že bude vykonaná platba za dodané produkty či služby. REMADV navyše umožňuje zahrnúť niekoľko rôznych fakturačných transakcií, avšak s jediným dátumom platby. Dodávatelia tak môžu presne vedieť, kedy peniaze dostanú a môžu vďaka tomu lepšie plánovať a riadiť svoju finančnú situáciu.
RETANN
RETANN (skratka anglického Return Announcement) alebo oznámenie o vrátenom tovare, je správa, ktorou zasiela zákazník dodávateľovi informáciu, aký tovar, a z akého dôvodu bude vrátený dodaný tovar (k oprave, poškodený, chybne dodaný, prešlá záručná lehota, ...)
RETINS
RETINS (skratka anglického Return Instructions) je správa, ktorou zákazník alebo dopravca informuje dodávateľa, či a akým spôsobom bude tovar vrátený. Pomocou tejto správy je možné dodávateľa informovať napríklad, či má byť tovar vrátený, opravený, zlikvidovaný, aký spôsob dopravy sa použije, kto uhradí náklady za dopravu a podobne.
ROSETTANET
Štandard RosettaNet definuje ako dokumenty elektronického obchodovania, tak protokoly výmeny ako súčasť elektronickej výmeny dát (EDI). Štandard RosettaNet je založený na XML a definuje smernice pre správy, rozhrania pre obchodné procesy a implementačné rámce pre interakcie medzi spoločnosťami.

S

SCHRÁNKA
Schránka (Mailbox) slúži k ukladaniu prijatých správ EDI. Fyzická schránka predstavuje umiestnenie, v ktorom sa tieto správy ukladajú. Názov schránky sa môže skladať až z 15 alfanumerických znakov. V rámci služby eXite je schránka identifikovaná pomocou GLN. Logická schránka slúži k priraďovaniu adries k užívateľom a musí byť mapovaná na fyzickú schránku. Je preto tiež označovaná ako „alias“ alebo „nickname“ (prezývka).
SEGMENTY
Segmenty sú logické časti správ UN/EDIFACT, ktoré sú identifikované pomocou kódu s tromi písmenami. Napríklad segment „UNH“ identifikuje začiatok dokumentu v rámci výmeny dát.
SFTP
SFTP (SSH File Transfer Protocol) je sieťový protokol, ktorý poskytuje prístup k súborom, prenos súborov a správu súborov cez SSH.
SLSRPT
SLSRPT (skratka anglického Sales data Report) je správa, ktorá sa používa na distribúciu údajov o predaji pre jedno alebo viac miest za určité obdobie. Obvykle ju zasiela predajca ich dodávateľom, ale je možné ich tiež vygenerovať prostredníctvom koordinátora predaja alebo distribučného centra a odoslať priamo výrobcovi, alebo dodávateľovi tretej strany, ktorý koná v mene zúčastnených partnerov.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je Internetový štandard pre prenos elektronickej pošty. Aj keď servery elektronickej pošty používajú protokol SMTP na odosielanie i prijímanie poštových správ, klientske aplikácie obvykle používajú protokol SMTP iba na odosielanie správ na poštový server. Pre načítanie prijatých správ klientske aplikácie zvyčajne používajú protokol IMAP alebo POP3.
SQL
SQL (Structure Query Language) je štandardizovaný programovací jazyk, ktorý sa používa na správu relačných databáz a vykonávanie rôznych operácií s dátami v nich. Je obzvlášť užitočný pri práci so štruktúrovanými dátami, t.j. dátami zahŕňajúcimi vzťahy medzi entitami a premennými.
SSCC
SSCC (skratka anglického Serial Shipping Container Code) slúži na identifikáciu logistickej jednotky, napríklad paleta či kontajner. Jedná sa o 18-miestnu číselnú štruktúru v prevedení čiarového kódu, ktorá je súčasťou každej GS1 logistickej etikety pre ľahké načítanie čítacích zariadení na skladoch, čím sa zrýchli príjem tovaru.

T

TIER1
Dodávatelia z kategórie TIER1 sú skupinou dodávateľov, ktorí dodávajú ucelené diely alebo systémy, napríklad palubné dosky, volanty atď., priamo do OEM pre finálne dokončenie výroby daného vozidla. Okrem týchto dodávateľov sú na úrovni TIER1 aj logistické spoločnosti, ktoré za dodávateľa zaisťujú dodávky v režime Just-In-Time do OEM.
TIER2
Dodávatelia z kategórie TIER2 sú skupinou dodávateľov, ktorí dodávajú súčiastky alebo časti systémov, napríklad ovládacie prvky palubnej dosky, plastové výlisky, čipy pre airbag atď., dodávateľom na úrovni TIER1 pre finálne dokončenie dielu alebo systému. TIER2 dodávateľ môže byť zároveň zákazníkom iného TIER2 dodávateľa, ktorý pre neho vykoná napríklad obrobenie alebo vylisovanie nejakej súčiastky (napríklad pridanie závitu na oceľový hriadeľ), alebo môže priamo dodávať súčiastky aj do OEM (napríklad spojovací materiál).
TIER3
Dodávatelia z kategórie TIER3 sú skupinou dodávateľov, ktorí dodávajú materiály, napríklad oceľ, plastový granulát atď., dodávateľom na úrovni TIER2 na výrobu súčiastky, alebo časti systému.
TRADACOMS
Je počiatočnou normou pre EDI a používa sa predovšetkým v Spojenom kráľovstve.

U

UDALOSŤ
Udalosti sú akcie uskutočňované počas relácie eXite, ako je napr. posielanie správ EDI.
UŽÍVATEĽ
Užívatelia sú klienti spoločnosti EDITEL, ktorí používajú službu eXite.

V

VDA
VDA, nemecká asociácia automobilového priemyslu (VDA = Verband der Deutschen Automobilindustrie) pozostáva z viac ako 620 spoločností, ktoré sa podieľajú na výrobe v automobilovom priemysle v Spolkovej republike Nemecko. Členovia sú rozdelení do troch skupín, výrobcov automobilov, dodávateľov komponentov a výrobcov prívesov, špeciálnych vozidiel, autobusov. VDA má v súčasnosti približne 35 pracovných skupín, ktoré si v niektorých prípadoch zriadili svoje vlastné podskupiny alebo dočasné pracovné skupiny.
VDA4905
VDA4905 je štandardizovaná EDI správa pre zasielanie inštrukcií k dodávkam zasielaná od OEM dodávateľovi, tzv. odvolávka. Niekedy sa používa nemecký termín Lieferabruf (príkaz na uvoľnenie).
VDA4915
VDA4915 štandardizovaná EDI správa určená na prenos podrobných odvolávok odosielaná od OEM dodávateľovi, pre ktorú sa niekedy používa nemecký termín Feinabruf (jemná odvolávka). Štandardizovaná EDI správa VDA4915/2 je odvolávka založená na správe DELINS (Delivery instruction) podľa štandardu ODETTE.
VÝMENA DÁT
Výmena dát predstavuje informačný balíček správ EDI (vo formáte EDIFACT ohraničený segmentmi UNB a UNZ), ako napríklad objednávka alebo faktúra.

W

Web EDI
Web EDI je nákladovo efektívne riešenie pre malých a stredných dodávateľov na výmenu EDI správ so svojimi zákazkami. Z hľadiska OEM je to ideálne riešenie, ktoré umožňuje pripojenie všetkých obchodných partnerov do EDI bez ohľadu na ich veľkosť.
WEBOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
Webový informačný systém je online rozhranie, prostredníctvom ktorého užívatelia eXite získavajú informácie o svojej schránke, rovnako ako o stave EDI správ, ktoré odoslali.

X

X.12
ANSI X.12 (American National Standards Institute) je EDI štandard vyvinutý už v roku 1979 dcérskou organizáciou ASC (Accredited Standards Committee X12), ktorý sa používa predovšetkým v Spojených štátoch a Kanade.
X.400
X.400 je e-mailový systém, ktorý niektoré európske krajiny (vrátane Nemecka, Francúzska a Holandska) taktiež používajú k výmene dát EDI.
XML
XML (Extensible Markup Language) je dátový formát používaný v transakciách medzi aplikáciami, ktorý bol vyvinutý a štandardizovaný konzorciom W3C (World Wide Web Consortium).
XML ADDRESS CONTAINER
XML Address Container slúži k odosielaniu neštruktúrovaných dát prostredníctvom eXite.
XSL
XSL (skratka anglického Extensible Stylesheet Language) je rodina jazykov umožňujúcich popísať ako sa majú súbory XML formátovať a prevádzať. Zahŕňa tri jazyky, XSL Transformácia (XSLT) - XML ​​jazyk na prevádzanie XML dokumentov, XSL Formátovacie Objekty (XSL-FO) - XML ​​jazyk pre špecifikáciu vizuálneho formátovania XML dokumentov a XML Path jazyk (XPath, slovensky „jazyk pre cesty v XML“) - jazyk na adresovanie častí XML dokumentu, ktorý ale sám nie je XML jazykom. Je použitý napríklad v XSLT. Špecifikácie týchto troch jazykov sú dostupné vo forme odporúčania W3C.

Z

ZIP
Je formát archívneho súboru, ktorý podporuje bezstratovú kompresiu dát. Súbor ZIP môže obsahovať jeden alebo viac súborov alebo adresárov, ktoré mohli byť komprimované. Formát súboru ZIP umožňuje rad kompresných algoritmov, aj keď najbežnejší je DEFLATE. Tento formát bol pôvodne vytvorený v roku 1989 a bol prvýkrát implementovaný v nástroji PKZIP spoločnosti PKWARE, Inc. ako náhrada za predchádzajúci kompresný formát ARC od Thoma Hendersona. Formát ZIP bol potom rýchlo podporovaný mnohými softvérovými nástrojmi inými ako PKZIP.
ZNAKOVÁ SADA
Znakové sady odkazujú na skript používaný príjemcom nebo odosielateľom. Ak sú používané odlišné sady znakov (napr. latinka alebo azbuka), správy budú prevedené do štandardného formátu.

Ú

ÚČET
Účet eXite® odkazuje na spoločnosť, ktorá využíva služby eXite. Jeden účet eXite® môže zahŕňať niekoľko → užívateľských schránok.
ÚČTOVANIE
Účtovanie je proces fakturácie za služby.
ÚČTOVNÉ INFORMÁCIE
Informácie o objemoch pre účely fakturácie.
Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.