Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -10

Detail novinky

03.07.2019

CURA Marketing GmbH

EDI z hľadiska kozmetického priemyslu

Medzi hlavné výzvy, ktorým spo­ločnosť CURA pri úzkej spolu­práci s predajňami drogérie čelí, pat­rí široký sortiment tovaru, stále kratšie výrobné cykly a relatívne krátky cyklus doplňovania tovaru v distribučných centrách.

“Kľúčom k úspechu je preto dynamický systém dodávok tovaru s krátkou dodacou lehotou. Aby ste s takým tokom tova­ru udržali krok, potrebujete rýchlu a priamu výmenu dokumentov.” uvádza Gerhard Kaiser, prevádzkový riaditeľ a autorizovaný zástupca CURA Marketing GmbH.

Aj preto sa CURA začala zaujímať o EDI služby spoločnosti EDITEL, ktoré využíva už desať rokov. „Naša spolupráca so spoločnosťou EDITEL je výnimočná predovšetkým kvalitou ich servisných služieb a hlbokými odbornými znalosťami ich zamest­nancov,” vysvetľuje Gerhard Kaiser. CURA sa zameriava predovšetkým na elektronické objednávky (OR­DERS) pretože, ako ďalej uvádza, „umožňujú dodávateľom dodržať popri širokej škále tovaru predajcami často vyžadovanú krátku dodaciu le­hotu.” CURA spolieha na využitie integračnej služby spoločnosti EDI­TEL ako cloudového riešenia, čo má slovami seniorného obchodného zástupcu spoločnosti EDITEL, Christopha Stenecha, „tú výhodu, že sa CURA nemusí starať o koordi­načné záležitosti súvisiace so zapojo­vaním EDI a môže sa tak plne sústre­diť na vlastnú podnikateľskú činnosť.”

EDI zohráva pre spoločnosť CURA dôležitú rolu aj v medzinárodnom ob­chode. Ako zmieňuje Gerhard Kaiser, „neexistuje rýchlejšia výmena doku­mentov medzi dvoma systémami, ako sú transakcie EDI”. Spoločnosť použí­va EDI aj pre spracovanie faktúr z cel­kovo piatich krajín (Rakúsko, Ne­mecko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko) v spolupráci s poskytova­teľom platobných služieb MAR­KANT. Podľa p. Kaisera „značnú výzvu predstavujú v tomto kontexte rozdiely medzi dodávateľskými kra­jinami, z ktorých každá používa vlast­né špecifické pravidlá mapovania formátov a vlastný interface.”

Z hľadiska ďalšieho využitia EDI sa CURA pripravuje na zavedenie elek­tronických dodacích listov (DES­ADV).

„Pomôžu nám aj v riešení zvyšujúceho sa dopytu po profesionálnej správe avíz o zrealizovaných platbách,” vysvetľuje p. Kaiser.

O společnosti CURA Marketing GmbH

Spoločnosť CURA Marketing GmbH, ktorá sídli v rakúskom Innsbrucku a má viac než 100 zamest­nancov, sa v medzinárodnom ponímaní zaoberá inovačnou obchodnou činnosťou v oblasti koz­metického a parfumového priemyslu. CURA vyvíja značky, marketingové koncepty a obchodné stratégie pre kozmetické výrobky. Tovar spoloč­nosti CURA sa predáva v diskontných obchodoch a drogériách v 18 krajinách. Tržby spoločnosti v roku 2018 dosiahli 34 miliónov EUR.