TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

CURA – kozmetický priemysel z hľadiska EDI

kozmetické výrobky patriace pod značku CURA

Medzi hlavné výzvy, ktorým spo­ločnosť CURA pri úzkej spolu­práci s predajňami drogérie čelí, pat­rí široký sortiment tovaru, stále kratšie výrobné cykly a relatívne krátky cyklus doplňovania tovaru v distribučných centrách.

Kľúčom k úspechu je preto dynamický systém dodávok tovaru s krátkou dodacou lehotou. Aby ste s takým tokom tova­ru udržali krok, potrebujete rýchlu a priamu výmenu  dokumentov, uvádza Gerhard Kaiser, prevádzkový riaditeľ a autorizovaný zástupca CURA Marketing GmbH.

Aj preto sa CURA začala zaujímať o EDI služby spoločnosti EDITEL, ktoré využíva už desať rokov.

Naša spolupráca so spoločnosťou EDITEL je výnimočná predovšetkým kvalitou ich servisných služieb a hlbokými odbornými znalosťami ich zamest­nancov, vysvetľuje Gerhard Kaiser.

CURA sa zameriava predovšetkým na elektronické objednávky (OR­DERS) pretože, ako ďalej uvádza, umožňujú dodávateľom dodržať popri širokej škále tovaru predajcami často vyžadovanú krátku dodaciu le­hotu. Kozmetická spoločnosť spolieha na využitie integračnej služby spoločnosti EDI­TEL ako cloudového riešenia, čo má slovami seniorného obchodného zástupcu spoločnosti EDITEL, Christopha Stenecha, tú výhodu, že sa CURA nemusí starať o koordi­načné záležitosti súvisiace so zapojo­vaním EDI a môže sa tak plne sústre­diť na vlastnú podnikateľskú činnosť.

EDI zohráva pre spoločnosť CURA dôležitú rolu aj v medzinárodnom ob­chode. Ako zmieňuje Gerhard Kaiser:

Neexistuje rýchlejšia výmena doku­mentov medzi dvoma systémami, ako sú transakcie EDI. Spoločnosť použí­va EDI aj pre spracovanie faktúr z cel­kovo piatich krajín (Rakúsko, Ne­mecko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko) v spolupráci s poskytova­teľom platobných služieb MAR­KANT. Podľa p. Kaisera Značnú výzvu predstavujú v tomto kontexte rozdiely medzi dodávateľskými kra­jinami, z ktorých každá používa vlast­né špecifické pravidlá mapovania formátov a vlastný interface.

Z hľadiska ďalšieho využitia EDI sa CURA pripravuje na zavedenie elek­tronických dodacích listov (DES­ADV).

Pomôžu nám aj v riešení zvyšujúceho sa dopytu po profesionálnej správe avíz o zrealizovaných platbách, vysvetľuje p. Kaiser.

Icon \'i\'

O spoločnosti CURA Marketing GmbH

cura-cosmetics-building

Spoločnosť CURA Marketing GmbH, ktorá sídli v rakúskom Innsbrucku a má viac než 100 zamest­nancov, sa v medzinárodnom ponímaní zaoberá inovačnou obchodnou činnosťou v oblasti koz­metického a parfumového priemyslu. CURA vyvíja značky, marketingové koncepty a obchodné stratégie pre kozmetické výrobky. Tovar spoloč­nosti CURA sa predáva v diskontných obchodoch a drogériách v 18 krajinách. Tržby spoločnosti v roku 2018 dosiahli 34 miliónov EUR.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.