Používaním tejto stránky súhlasím s používaním súborov cookies. Pre viac informácií kliknite tu

Detail novinky

28.05.2018

Vážení užívatelia služby eXite®!

Vzhľadom na všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov, ktoré nadobúda platnosť 25. mája 2018, týmto prehlasujeme, že požiadavky stanovené v tomto nariadení sme včas zakomponovali do našich obchodných procesov.

Riadenie ochrany údajov
V našej organizácii je ochrana údajov neoddeliteľnou súčasťou nášho obchodného modelu, a preto sme náležite prijali zodpovednosť a menovali zodpovednú osobu. Táto osoba je zodpovedná za dohľad nad dodržiavaním všetkých zákonných a interných požiadaviek na ochranu údajov v spoločnosti EDITEL a jej subdodávateľov a bude tiež slúžiť ako kontaktná osoba pre našich klientov vo všetkých otázkach týkajúcich sa ochrany údajov.

Prenášané údaje
Za všetky údaje odoslané prostredníctvom eXite® je výhradne zodpovedný odosielateľ údajov (data controller). EDITEL vykonáva funkciu spracovateľa údajov (data processer) a prenáša údaje na vybraného príjemcu podľa predchádzajúcej dohody. EDITEL nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto údajov ani zodpovednosť za to, či je odosielateľ oprávnený odosielať údaje príjemcovi. Okrem toho má odosielateľ (data controller) vo svojej zodpovednosti aj to, či sa konečný príjemca údajov nachádza v Európskej únii alebo mimo nej.

Opatrenia na ochranu údajov
EDITEL poskytuje najlepšiu možnú ochranu pre všetky údaje prenášané prostredníctvom služby eXite®, či už obsahujú osobné informácie alebo nie. Všetky procesy prenosu údajov sa vykonávajú výlučne prostredníctvom šifrovaných alebo inak zabezpečených sietí. Na ochranu našej vysoko dostupnej serverovej infraštruktúry je zavedených niekoľko technických ochranných opatrení proti neoprávneným prístupom. Prístup zamestnancov EDITEL je riadený konceptom viacúrovňových užívateľských oprávnení, ktorý je pravidelne prehodnocovaný.

Ukladanie dát
Transakčné údaje sú uložené na našich serveroch po dobu šiestich mesiacov pre účely dohľadateľnosti a následne sú fyzicky zmazané. Toto platí aj pre súbory záloh.

Organizačné opatrenia na ochranu údajov
Pre všetky úlohy služby eXite® boli striktne definované a sú nepretržite prehodnocované úrovne užívateľských oprávnení. Všetky procesy, ktoré zahŕňajú spracovanie osobných údajov, sú dokumentované a chránené v čo najväčšom možnom rozsahu. Ukladanie osobných údajov je obmedzené na nevyhnutné minimum potrebné pre naše firemné procesy a osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné, budú odstránené v rámci vopred stanovených časových období. Naši zamestnanci boli vyškolení na spracovávanie osobných údajov s náležitou starostlivosťou a boli poučení, aby bez výnimky dodržiavali procesy ochrany údajov. Pre prípad ak by sa napriek všetkým týmto opatreniam vyskytlo porušenie ochrany údajov, máme zavedené potrebné postupy na zabezpečenie rýchleho informovania dotknutých osôb.

Revízia opatrení na ochranu údajov
Naše technické a organizačné ochranné opatrenia udržiavame aktuálne vďaka pravidelným analýzam rizík. Každý rok vykonávame prostredníctvom externej poradenskej spoločnosti audit ISAE3402 typu II pre kontrolu našich preddefinovaných opatrení na ochranu údajov.

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na Štefan Sádovský, CEO, +421 232 272 211, stefan.sadovsky@editel.sk alebo na Alexander Schaefer, CIO, +43 / 1/505 86 02 - 323, schaefer@editel.at

                                                                                 Ing. Štefan Sádovský konateľ, EDITEL SK s.r.o.

Odkazy a informácie