Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -10

Detail novinky

03.06.2019

Kotányi

Tajemná ingredience

EDI? Sotva si to všimnem, proste to funguje!“ Takto vníma EDI Martin Lorenz. Pán Lorenz zastával funkciu riaditeľa IT v minulom roku a teraz je zodpovedný aj za všetky záležitosti tý­kajúce sa EDI u výrobcu korenia Kotá­nyi. Úroveň dôležitosti EDI nie je zrejmá, pokiaľ sa nepozrieme na objem údajov spracovávaných prostredníct­vom EDI každý rok.

V Kotányi to predstavuje v priemere 250 000 EDI správ ročne, ktoré si vymieňa prost­redníctvom EDI platformy eXite od EDITELu. Pre Kotányi je najvyššou prioritou rýchlosť, pretože objednávky musia byť vybavené do 24 hodín. Všetky objednávky (ORDERS) prijaté do 11:00 hod. sú zákazníkom doručo­vané ešte v ten istý deň. Väčšinou tieto objednávky môžu obsahovať viac ako 150 rôznych tovarových položiek, ako vysvetľuje Martin Lorenz:

„Bez EDI by bolo nemožné spracovať tieto ob­jednávky v takom krátkom časovom úseku.“

Pokiaľ ide o elektronickú výmenu dát v spoločnosti zaoberajúcej sa expor­tom - mimochodom, Kotányi vyváža 71% svojej celkovej produkcie - spo­ločnosť je skutočným priekopníkom. Spoločnosť Kotányi si vymieňa správy prostredníctvom eXite celkovo naprieč ôsmimi krajinami. Okrem Rakúska spolupracujú s Nemeckom, Českou re­publikou, Chorvátskom, Maďarskom, Poľskom, Slovinskom a Slovenskom. Podľa pána Lorenza to na medzinárod­nej úrovni taktiež funguje hladko:

„V celej Európe sa väčšinou zaoberáme rovnakými obchodnými reťazcami, čo sa premieta do množstva synergií.“

Skutočnosť, že všetky pobočky fungu­jú centrálne prostredníctvom spo­ločného systému ERP (Infor), je tiež veľkou výhodou.

Podpora zo strany EDITELu sa zvyčaj­ne vyžaduje len pri rozširovaní systé­mu. V nedávnej minulosti sem patrilo napríklad zavedenie spracovania faktúr a dobropisov (INVOIC) prostredníctvom EDI v Maďarsku, implementácia elektronického podpisu v Českej repub­like a zavedenie elektronických príje­miek (RECADV) pre Spar v Slovinsku. Vo väčšine prípadov tieto špeciálne EDI požiadavky definuje zákazník.

„Robíme všet­ko, čo je v našich silách, aby sme imple­mentovali také­to požiadavky z á k a z n í k o v maximálne do jedného až d v o c h týždňov,“ po­vedal Martin Lorenz.

Pokiaľ ide o vlastných zamestnancov spoloč­nosti, Kotányi je v oblasti EDI veľmi inovatívny. Jedným z príkladov je sys­tém buyIT, online objednávkový EDI portál, ktorý Kotányi využíva pre svo­jich servisných zamestnancov v teréne. Umožňuje im spracovávať objednávky on-line, v čase kedy sú ešte u zákazníka alebo krátko na to, pomocou počítača alebo tabletu, čo podľa pána Lorenza

„dáva našim zamestnancom v teréne prehľad o aktuálnych objednávkach.“

Čo sa týka otázky budúcich rozšírení a vylepšení v oblasti EDI, domnieva sa, že najväčší potenciál spočíva v spraco­vaní platieb, čo je dôvod, prečo plánu­je v budúcnosti podporiť zavedenie platobných avíz (REMADV). Pre no­vého riaditeľa IT je najdôležitejšie „jednoducho to, že všetko prebieha tak hladko ako predtým, pretože si nemôžeme dovoliť aby naše výrobky meškali s dodávkou ani len jeden deň.“ Teraz aj v budúcnosti táto „tajná ingre­diencia“ EDI zabezpečí, aby sa také niečo nestalo.

Den v Kotányi podle čísel

  • 1 milión vyrobených produktov
  • 4 500 rôznych čísel artiklov
  • 3 000 - 5 000 objednaných položiek
  • Až 1 000 EDI správ
  • Klienti vo viac ako 40 krajinách
  • 24 hodín od objednávky po doručenie
Erwin Kotányi, CEO Kotányi
Erwin Kotányi, CEO Kotányi

O Kotányi

Kotányi Logo

Spoločnosť Kotányi, ktorá bola založená v roku 1881 v maďarskom meste Szeged a je jedným z najúspešnejších rodinných podnikov v Rakús­ku. Okrem toho, že je lídrom na trhu v Rakúsku, patrí táto spoločnosť špecializujúca sa na kore­nie aj medzi top značky na trhu v 20 krajinách strednej a východnej Európy. Po zvýšení preda­ja o 5 percent na celkovo 165 miliónov EUR v roku 2018 spoločnosť Kotányi aj naďalej rastie. Spoločnosť so sídlom vo Wolkersdorfe v Dol­nom Rakúsku má 570 zamestnancov.