Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Slovník pojmov EDI

Tu nájdete vysvetlenie najdôležitejších odborných termínov z oblasti elektronickej výmeny dát (EDI).

 • ALIAS

  → Schránka

 • AS2

  AS2 je ďalší zo systémov pre prenos EDI správ po Internete

 • AUDITNÝ SÚBOR RELÁCIE

  Auditné súbory relácie obsahujú históriu všetkých odoslaných a prijatých správ. Sú k dispozícii užívateľom eXite pre každú reláciu eXite®. Predstavujú dôkaz o tom, že dáta boli prenesené. Užívateľom naviac umožňujú skontrolovať, či boli všetky uskutočnené transakcie presné a úplné.

 • BRÁNA

  Brány sa používajú pre výmenu elektronických dát tretích strán pripojených k eXite.

 • DISTRIBUČNÝ ZOZNAM

  Distribučné zoznamy obsahujú rôzne adresy príjemcov. Ak je EDI správa poslaná na tento distribučný zoznam, dostanú ju všetci príjemcovia uvedení v zozname.

 • EANCOM

  EANCOM® (European Article Number Communication) je podmnožina medzinárodne štandardizovanej normy pre správy UN/EDIFACT. EANCOM® je založená na systéme číslovania GS1 pre fyzickú identifikáciu produktov, adries (spoločností) a logistických jednotiek (GTIN [Global Trade Item Number], GLN [Global Location Number] a SSCC [Serial Shipping Container Code]). Ide o najrozšírenejší a medzinárodne unikátny štandardný formát pre elektronickú výmenu obchodných dokumentov (EDI=Electronic Data Interchange).

  Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.gs1.sk.

 • ECODEX

  eBusiness platforma ECODEX je predchodcom dnes používanej eXite Business Integration Network spoločnosti EDITEL.

 • EDIFACT

  UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je globálny medziodborový štandard správ pre elektronickú výmenu dát vyvinutý Organizáciou Spojených Národov na konci 80. rokov. UN/EDIFACT zahŕňa viac ako 200 rôznych typov správ a používa ho viac ako 300 000 spoločností na svete.

 • eXite

  eXite Business Integration Network je vysoko dostupná eBusiness platforma, ktorá užívateľom umožňuje automaticky spracovávať všetky procesy súvisiace s dodávateľským reťazcom (vrátane elektronických objednávok, dodacích listov, faktúr, príjemiek tovaru, spracovávania vráteného tovaru, obchodných správ, správ o stave skladových zásob, logistických informácií, bankových prevodov, oznámení o platbách, bankových príkazov, kmeňových dát). Túto centralizovanú platformu pre výmenu elektronických obchodných dokumentov používa viac ako 15 000 spoločností v strednej a východnej Európe. Každý rok je prostredníctvom eXite® spracovaných viac ako 300 miliónov transakcií.

 • FYZICKÁ SCHRÁNKA

  → Schránka

 • GLN

  GLN (Global Location Numbers) slúži k identifikácii adries (fyzicky alebo z právneho hľadiska), ktoré musia byť v rámci dodávateľského reťazca jasne definované. Tieto trinásťmiestne identifikačné čísla obsahujú základné číslo GS1, za ktorým nasleduje číslo špecifické pre príslušnú lokalitu a kontrolná číslica. Prostredníctvom GLN je možné jasne identifikovať fyzické umiestnenie a právne subjekty, čo je predpoklad pre elektronické obchodovanie medzi obchodnými partnermi (napr. Electronic Data Interchange (=EDI), elektronická výmena kmeňových dát).

  Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.gs1.sk.

 • GS1

  GS1 je celosvetová štandardizačná organizácia, ktorá vyvíja a spravuje logistické štandardy (čísla položiek, čísla jednotiek, čísla lokalít, označenie paliet, RFID, správy EDI atď.).

  Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.gs1.sk.

 • ID VÝMENY DÁT eXite

  ID výmeny dát eXite® je unikátne šesťmiestne číslo priradené eXite® a používané pre identifikáciu → výmen.

 • ID ZNAČKY eXite

  ID značky eXite slúži k porovnávaniu a získavaniu → relácií a → udalostí v relácii eXite.

 • INHOUSE SÚBOR

  Inhouse súbory sú interné dátové formáty, ktoré nezodpovedajú žiadnemu formátu EDI a je možné ich importovať alebo exportovať z interného systému ERP (napríklad csv a txt).

 • LOG

  Log je protokol všetkých činností v systéme eXite®, ktorý je možné zobrazovať prostredníctvom webového rozhrania.

 • LOGICKÁ SCHRÁNKA

  → Schránka

 • MDN

  Message Disposition Notifications (MDN) sú potvrdenia elektronicky podpísané príjemcom, ktoré slúžia ako dôkaz pre odosielateľa, že EDI správa bola prijatá.

 • NICKNAME (PREZÝVKA)

  → Schránka

 • OBÁLKA

  Každú EDI správu je možné identifikovať podľa jej obálky, ktorá zvyčajne obsahuje informáciu o adrese. Obálky môžu byť buď vo formáte EDIFACT, alebo XML.

 • ODOSIELATEĽ

  Odosielateľ je ten, kto posiela EDI správy.

 • ODCHÁDZAJÚCE DÁTA

  Odchádzajúce dáta predstavujú dátovú sadu prenášanú do systému eXite®. Odchádzajúce dáta sa môžu skladať z akéhokoľvek počtu → výmen dát.

 • PARTNER

  Partneri sú všetci príjemcovia a odosielatelia EDI správ.

 • PROTOKOL P2P

  Protokol p2p (peer to peer) eXite zabezpečuje bezproblémové komunikačné procesy so sieťou eXite Business Integration Network. Podporuje všetky funkcie eXite® a zabezpečuje maximálnu bezpečnosť a kvalitu počas prenosu dát.

 • POTVRDENIE

  Potvrdenie o odosielaní správ. V rámci služieb eXite Online Services majú užívatelia eXite® možnosť zvoliť si, či chcú prijímať správy s potvrdením o doručených alebo preposlaných správach prostredníctvom e-mailu, EDIFACT alebo XML.

 • PRICHÁDZAJÚCI PRENÁŠANÝ SÚBOR

  Sada dát prenášaná k príjemcovi prostredníctvom služby eXite.

 • PRÍJEMCA

  Cieľová schránka alebo cieľová brána (interná nebo externá) je stanovená určením príjemcu v EDI správe.

 • RELÁCIA

  Pri využívaní služieb eXite predstavuje relácia čas, ktorý prejde medzi časom prihlásenia a odhlásenia užívateľa.

 • SEGMENTY

  Segmenty sú logické časti → správ UN/EDIFACT, ktoré sú identifikované pomocou kódu s tromi písmenami. Napríklad segment „UNH“ identifikuje začiatok dokumentu v rámci → výmeny dát.

 • SCHRÁNKA

  Schránka slúži k ukladaniu prijatých správ EDI. Fyzická schránka predstavuje umiestnenie, v ktorom sa tieto správy ukladajú. Názov schránky sa môže skladať až z 15 alfanumerických znakov. V rámci služby eXite je schránka identifikovaná pomocou → GLN. Logická schránka slúži k priraďovaniu adries k užívateľom a musí byť mapovaná na fyzickú schránku. Je preto tiež označovaná ako „alias“ alebo „nickname“ (prezývka).

 • UDALOSŤ

  Udalosti sú akcie uskutočňované počas relácie eXite, ako je napr. posielanie správ EDI.

 • UŽIVATEĽ

  Užívatelia sú klienti EDITEL, ktorí používajú službu eXite.

 • ÚČET

  Účet eXite® odkazuje na spoločnosť, ktorá využíva služby eXite. Jeden účet eXite® môže zahŕňať niekoľko → užívateľských schránok.

 • ÚČTOVNÉ INFORMÁCIE

  Informácie o objemoch pre účely fakturácie.

 • ÚČTOVANIE

  Účtovanie je proces fakturácie za služby.

 • VÝMENA DÁT

  Výmena dát predstavuje informačný balíček správ EDI (vo formáte EDIFACT ohraničený segmentmi UNB a UNZ), ako napríklad objednávka alebo faktúra.

 • WEBOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

  Webový informačný systém je online rozhranie, prostredníctvom ktorého užívatelia eXite získavajú informácie o svojej schránke, rovnako ako o stave EDI správ, ktoré odoslali.

 • X.12

  X.12 je národný štandard EDI používaný v USA a Kanade. Veľké spoločnosti v USA vyžadujú, aby ich medzinárodní dodávatelia používali tento štandard.

 • X.400

  X.400 je e-mailový systém, ktorý niektoré európske krajiny (vrátane Nemecka, Francúzska a Holandska) taktiež používajú k výmene dát EDI.

 • XML

  Extensible Markup Language (XML) slúži k reprezentácii a opisu štruktúrovaných dát. V EDI tiež slúži k reprezentácii elektronických obchodných dát.

 • XML ADDRESS CONTAINER

  XML Address Container slúži k odosielaniu neštruktúrovaných dát prostredníctvom eXite.

 • ZNAKOVÁ SADA

  Znakové sady odkazujú na skript používaný príjemcom nebo odosielateľom. Ak sú používané odlišné sady znakov (napr. latinka alebo azbuka), správy budú prevedené do štandardného formátu.