Používaním tejto stránky súhlasím s používaním súborov cookies. Pre viac informácií kliknite tu

Slovník pojmov EDI

Tu nájdete vysvetlenie najdôležitejších odborných termínov z oblasti elektronickej výmeny dát (EDI).

   
ALIAS
   
AS2

AS2 je ďalší zo systémov pre prenos EDI správ po Internete

Auditné súbory relácie obsahujú históriu všetkých odoslaných a prijatých správ. Sú k dispozícii užívateľom eXite® pre každú reláciu eXite®. Predstavujú dôkaz o tom, že dáta boli prenesené. Užívateľom naviac umožňujú skontrolovať, či boli všetky uskutočnené transakcie presné a úplné.

   
BRÁNA

Brány sa používajú pre výmenu elektronických dát tretích strán pripojených k eXite®.

Distribučné zoznamy obsahujú rôzne adresy príjemcov. Ak je EDI správa poslaná na tento distribučný zoznam, dostanú ju všetci príjemcovia uvedení v zozname.

   
EANCOM®

EANCOM® (European Article Number Communication) je podmnožina medzinárodne štandardizovanej normy pre správy UN/EDIFACT. EANCOM® je založená na systéme číslovania GS1 pre fyzickú identifikáciu produktov, adries (spoločností) a logistických jednotiek (GTIN [Global Trade Item Number], GLN [Global Location Number] a SSCC [Serial Shipping Container Code]). Ide o najrozšírenejší a medzinárodne unikátny štandardný formát pre elektronickú výmenu obchodných dokumentov (EDI=Electronic Data Interchange).

Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.gs1.sk.

   
ECODEX

eBusiness platforma ECODEX je predchodcom dnes používanej eXite® Business Integration Network spoločnosti EDITEL.

   
EDIFACT

UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je globálny medziodborový štandard správ pre elektronickú výmenu dát vyvinutý Organizáciou Spojených Národov na konci 80. rokov. UN/EDIFACT zahŕňa viac ako 200 rôznych typov správ a používa ho viac ako 300 000 spoločností na svete.

   
eXite®

eXite® Business Integration Network je vysoko dostupná eBusiness platforma, ktorá užívateľom umožňuje automaticky spracovávať všetky procesy súvisiace s dodávateľským reťazcom (vrátane elektronických objednávok, dodacích listov, faktúr, príjemiek tovaru, spracovávania vráteného tovaru, obchodných správ, správ o stave skladových zásob, logistických informácií, bankových prevodov, oznámení o platbách, bankových príkazov, kmeňových dát). Túto centralizovanú platformu pre výmenu elektronických obchodných dokumentov používa viac ako 15 000 spoločností v strednej a východnej Európe. Každý rok je prostredníctvom eXite® spracovaných viac ako 300 miliónov transakcií.

   
GLN

GLN (Global Location Numbers) slúži k identifikácii adries (fyzicky alebo z právneho hľadiska), ktoré musia byť v rámci dodávateľského reťazca jasne definované. Tieto trinásťmiestne identifikačné čísla obsahujú základné číslo GS1, za ktorým nasleduje číslo špecifické pre príslušnú lokalitu a kontrolná číslica. Prostredníctvom GLN je možné jasne identifikovať fyzické umiestnenie a právne subjekty, čo je predpoklad pre elektronické obchodovanie medzi obchodnými partnermi (napr. Electronic Data Interchange (=EDI), elektronická výmena kmeňových dát).

Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.gs1.sk.

   
GS1

GS1 je celosvetová štandardizačná organizácia, ktorá vyvíja a spravuje logistické štandardy (čísla položiek, čísla jednotiek, čísla lokalít, označenie paliet, RFID, správy EDI atď.).

Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.gs1.sk.

ID výmeny dát eXite® je unikátne šesťmiestne číslo priradené eXite® a používané pre identifikáciu → výmen.

ID značky eXite® slúži k porovnávaniu a získavaniu → relácií a → udalostí v relácii eXite®.

Inhouse súbory sú interné dátové formáty, ktoré nezodpovedajú žiadnemu formátu EDI a je možné ich importovať alebo exportovať z interného systému ERP (napríklad csv a txt).

   
LOG

Log je protokol všetkých činností v systéme eXite®, ktorý je možné zobrazovať prostredníctvom webového rozhrania.

   
MDN

Message Disposition Notifications (MDN) sú potvrdenia elektronicky podpísané príjemcom, ktoré slúžia ako dôkaz pre odosielateľa, že EDI správa bola prijatá.

   
OBÁLKA

Každú EDI správu je možné identifikovať podľa jej obálky, ktorá zvyčajne obsahuje informáciu o adrese. Obálky môžu byť buď vo formáte EDIFACT, alebo XML.

   
ODOSIELATEĽ

Odosielateľ je ten, kto posiela EDI správy.

Odchádzajúce dáta predstavujú dátovú sadu prenášanú do systému eXite®. Odchádzajúce dáta sa môžu skladať z akéhokoľvek počtu → výmen dát.

   
PARTNER

Partneri sú všetci príjemcovia a odosielatelia EDI správ.

   
PROTOKOL P2P

Protokol p2p (peer to peer) eXite® zabezpečuje bezproblémové komunikačné procesy so sieťou eXite® Business Integration Network. Podporuje všetky funkcie eXite® a zabezpečuje maximálnu bezpečnosť a kvalitu počas prenosu dát.

   
POTVRDENIE

Potvrdenie o odosielaní správ. V rámci služieb eXite® Online Services majú užívatelia eXite® možnosť zvoliť si, či chcú prijímať správy s potvrdením o doručených alebo preposlaných správach prostredníctvom e-mailu, EDIFACT alebo XML.

Sada dát prenášaná k príjemcovi prostredníctvom služby eXite®.

   
PRÍJEMCA

Cieľová schránka alebo cieľová brána (interná nebo externá) je stanovená určením príjemcu v EDI správe.

   
RELÁCIA

Pri využívaní služieb eXite® predstavuje relácia čas, ktorý prejde medzi časom prihlásenia a odhlásenia užívateľa.

   
SEGMENTY

Segmenty sú logické časti → správ UN/EDIFACT, ktoré sú identifikované pomocou kódu s tromi písmenami. Napríklad segment „UNH“ identifikuje začiatok dokumentu v rámci → výmeny dát.

   
SCHRÁNKA

Schránka slúži k ukladaniu prijatých správ EDI. Fyzická schránka predstavuje umiestnenie, v ktorom sa tieto správy ukladajú. Názov schránky sa môže skladať až z 15 alfanumerických znakov. V rámci služby eXite® je schránka identifikovaná pomocou → GLN. Logická schránka slúži k priraďovaniu adries k užívateľom a musí byť mapovaná na fyzickú schránku. Je preto tiež označovaná ako „alias“ alebo „nickname“ (prezývka).

   
UDALOSŤ

Udalosti sú akcie uskutočňované počas relácie eXite®, ako je napr. posielanie správ EDI.

   
UŽIVATEĽ

Užívatelia sú klienti EDITEL, ktorí používajú službu eXite®.

   
ÚČET

Účet eXite® odkazuje na spoločnosť, ktorá využíva služby eXite®. Jeden účet eXite® môže zahŕňať niekoľko → užívateľských schránok.

Informácie o objemoch pre účely fakturácie.

   
ÚČTOVANIE

Účtovanie je proces fakturácie za služby.

   
VÝMENA DÁT

Výmena dát predstavuje informačný balíček správ EDI (vo formáte EDIFACT ohraničený segmentmi UNB a UNZ), ako napríklad objednávka alebo faktúra.

Webový informačný systém je online rozhranie, prostredníctvom ktorého užívatelia eXite® získavajú informácie o svojej schránke, rovnako ako o stave EDI správ, ktoré odoslali.

   
X.12

X.12 je národný štandard EDI používaný v USA a Kanade. Veľké spoločnosti v USA vyžadujú, aby ich medzinárodní dodávatelia používali tento štandard.

   
X.400

X.400 je e-mailový systém, ktorý niektoré európske krajiny (vrátane Nemecka, Francúzska a Holandska) taktiež používajú k výmene dát EDI.

   
XML

Extensible Markup Language (XML) slúži k reprezentácii a opisu štruktúrovaných dát. V EDI tiež slúži k reprezentácii elektronických obchodných dát.

XML Address Container slúži k odosielaniu neštruktúrovaných dát prostredníctvom eXite®.

Znakové sady odkazujú na skript používaný príjemcom nebo odosielateľom. Ak sú používané odlišné sady znakov (napr. latinka alebo azbuka), správy budú prevedené do štandardného formátu.